Dr.Hj.Nani Muharomah,M.Pd : Mutu Pendidikan SMK Berbasis Pesantren Bisa Dijadikeun Model & Rujukan

Manajemen peningkatan mutu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di lingkungan pondok pesantren ku ngaliwatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sacara unum geus karealisasikeun, katembong ku geus dilarapkeunnana tata kelola dilaksanakeun sacara mandiri ti mimiti perencanaan, pengorganisasian, implementasi jeung pengawasan nu tetep ngeumbing kana regulasi jeung kawijaksanaan pemerintah nu tujuanna ngajadikeun lulusan SMK mibanda wirausaha, calakan parigel, siap digawe, kompetitif turta mibanda jati diri bangsa sarta mampu ngamekarkeun kaunggulan lokal turta bisa saingan  di pasar global. Sok sanajan dina implementasina manajemen mutu terpadu masih ayana kakurangan perlu diomean .  “Nu ngabedakeun SMK umumna jeung di SMK berbasis pesantren nyaeta  ayana program unggulan kepesantrenan salaku kearifan lokal pikeun ngabentuk lulusan SMK beriman, bertaqwa jeung berakhlakul karimah “ ceuk Dr,Hj.Nani Muharomah,M.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara  salaku Pengelola SD Islam (MI) Ad Dimyati jeung SMK Terpadu Ad  Dimyati Pondok Pesantren Sirnamiskin Bandung sarta salaku  Dosen tidak tetap di Poltekes Bandung jurusan Analis Kesehatan  dina kasimpulan  disertasina nyokot judul “ Manajemen Peningkatan Mutu SMK Di Lingkungan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Berbasis Sekolah “ ( Studi Deskriftif Kualitatif  di SMK NU Kaplongan Indramayu Jawa Barat,SMK NU Banat Kudus Jawa Tengah & SMK YPC Cintawarna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat)”  dihareupen Penguji  Promotor Prof.Dr.Achmad Sanusi,MPA,Ko-Promotor Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,Anggota Promotor Dr.Yosal Iriantara,M.M.Pd,Penguji Dalam Prof.Dr.H.Iim Wasliman,Prof.Dr.H.Tb.Abin Syamsudin,MA,Penguji Luar Prof.Dr.H.Johar Permana,MA nu dina ieu kasempetan diluuhan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Uninus Prof.Dr.H.Sutaryat Trismasyah,MA dina sidang ujian terbuka  .pikeun ngaraih Gelar Doktor (S3)  Widang Ilmu Pendidikan Program Studi ,Manajemen Pendidikan Sekolah  Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) lumangsung poe Rebo  6 Juni 2018 di kampus  Jl.Soekarno-Hata No.530 Bandung hasilna dinyatakeun lulus Yudicium  Cum Laude.

“ Simkuring asup ka Sekolah Pasca Sarjana Uninus Jurusan Ilmu Pendidikan Konsentrasi Manajemen Pendidikan taun 2013 ayeuna Alhamdullilah tos rengse kalawan sukses. Kasuksesan ieu  tangtuna teu leupas ti rojongan sakabeh pihak .Kukituna simkuring ngahaturkeun nuhun boh ka  rengrengan Sekolah Pasca Sarjana Uninus, Ayahanda Ibu Mertua KH.Muh.Amar Sholeh jeung Hj.Anisah,suami tercinta H.Iik Abdul Chalik,SH,CN salaku Kepala SMK Terpadu Ad Dimyati  turta  para putra putriku  tercinta sarta ka  tilu SMK  nu dijadikeun penelitian “ceuk Nani Muharomah kalahiran Tasikmalalaya 12 Maret 1969  putra ka 9 ti pasangan (Alm) Ahmad siradj jeung Yoyoh Rukiah,alumni S1 IAIN SGD Bandung,S2 Uninus. Rasa gumbira turta rasa bingah dina kasempetan sidang promosi Doktor ieu  oge  tembong ayana    karangan bunga ngawilujeungkeun  ngajajar  di Sekolah Pasca Sarjana Uninus diantarana ti  Ketua Muslimat NU Jawa Barat Dra.Hj.R.Ella M.Girikomala,M.M.Pd ,PT.Tiga Serangkai  Internasional, Ketua DPP PKB H.A.Muhaimin Iskandar, Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Dr.Supriadi,M.Si,  sarta ti Ketua  & Sekretaris DPW PKB Jawa Barat KH.Syaeful Huda,& HM,Sidkon DJ.Numutkeun  Nani Muharomah ngaronjatkeun program  pengembangan mutu pendidikan  dilakukeun di SMK berbasis pesantren lain wae saukur  dina pengetahuan jeung katerampilan wungkul tapi oge ngajadikeun peserta didik mibanda akhlak atawa karakter hade luyu jeung ageman islam ahlus sunnah waljamah ku kabiasan kabiasan turta penanaman nilai akhlakuk karimah. Ngaronjatkeun mutu SMK          berbasis pesantren lian ti diwangun   dumasar nilai nilai keilkhlasan jeung komitmen nu kuat ngajadikeun anak didik mibanda kualitas turta barokah. Pikeun balarea. Oge ku dialog-dialog harmonis antara pendidik,Pembina jeung siswa turta komite sakola.

Nani Muharomah ngebrehkeun ku geus ngalaksanakeun program ngaronjatkeun mutu ku ngaliwatan manajemen mutu terpadu  mawa implikasi kana nilai akreditasi mayoritas peringkat A sarta hasil prestasi siswa dina sagala rupa kajuaraan akademik nyakitu deui non akademik  mawa implikasi kana efektifitas jeung efesiensina hasil  kagiatan kaasup dina mere pelayanan pendidikan,sarta ngahasilkeun lulusan kompeten turta berdaya saing bisa ditarima  di dunia usaha jeung dunia industri nu akhirna bisa mere kapuasan ka para pelangan. Hal ieu katangen beuki lobana animo masarakat ka tilu SMK ieu boh tina jumlah siswa nu asup ti taun ka taun beuki nambahan malahan ngaleuwihan kapasitas.Nyakitu deui  tina  diromjatkeun mutu SMK berbasis pesantren mawa implikasi kana pembelajaran  efektif. Kukituna  SMK berbasis pesantren bisa dijadikeun SMK Model  mibanda fungsi ngamekarkeun program-program ungulan mutu lulusanna bisa dirujuk ku SMK  lainna di Indonesia.. Disagedengeun  eta SMK berbasis pesantren ngarupakeun sakola alternatif  pikeun  para orang tua nyakolakeun  anak  dina sagala rupa kaayaan.Dina ieu kasempetan Nani Muharomah ngadugikeun rekomendasi ka Dinas Pendidikan sangkan nyadiakeun sarana jeung prasarana SMK luyu jeung kompetensi kaahlian peserta dididik  nu diharepkeun. Nyakitu deui  lulusan peserta didik SMK  berbasis pesantren mibanda karakter  hade bisa dijadikan panutan ngabdi di masarakat malahan bisa jadi pelopor ngagerakeun parobahanb akhlak bangsa ,kukituna kehadiranna bisa mawa mangfaat pikeun masarakat balarea, pemerintah kudu leuwih mere akses katerserapan lulusan SMK berbasis pesantren pikeun makalangan leuwih loba di dunia kerja. Samemeh ancrub ngokolakeun  widang pendidikan Nani Muharonah kungsi aktif di organisasi nyaeta  salaku Sekretaris Fatayat NU Jawa Barat periode 2000-2005,Sekretaris Forum Organisasi Wanita Antar Umat Bearagama 2000-2005,Wakil Sekretaris Muslimat NU Jawa Barat 2005-2010,Sekretaris Program MCCIP 2008-2011,Sekretaris Program GAVI (Global Alian For Vaksin and Imunitation 2010-2014,Fasilitator TOM Program GAVI pada 5 kab/kota di Jawa Barat 2010-2014,Sekretaris Muslimat  NU Jawa Barat periode 2011-2016 jeung 2016-2021,Ketua YPM (Yayasan Pendidikan Muslimat) Jawa Barat 2010-2015,Sekretaris Forum Komunikasi Imunisasi 2017-2022,Ketua Yayasan Kesehjahteraan Muslimat NU Jawa Barat,Anggota Bidang 2 Forum PUSPA Jabar periode 2017-2022 sarta Dosen Tidak Tetap di STKIP Siliwangi taun 2002-2007(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *