Hilman Firmansyah,S.Ip,M.AP : Perpustakaan Sakola Perlu Diatur Manajemen Nu Hade

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakan Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Hilman Firmansyah,S.Ip,M.AP netelakeun perpustakaan sakola mibanda peranan nu kacida penting pisan  pikeun ngaronjatkeun minat maca  sarta kamampuan belajar siswa,kulantaran di perpustakaan  aya kumpulan ilmu jeung nilai nu bisa diaplikasikeun sarta dimekarkeun ku para siswa.  “Ngeunaan  perpustakaan  ieu teh  tangtuna  perlu diatur atawa dikokolakeun ku manajemen perpustakaan nu hade nyaeta ku fungsi-fungsi manajemen nu bisa diterapkeun di perpustakaan sakola ti mimiti sagala rupa komponen  ngawengku  perencanaan,pengorganisasian,pengarahan  nepi ka pengendalian  evaluasi kerja  perpustakaan.  “.pokna  waktu nepikeun materina “ Manajemen Perpustakaan Sekolah “ dihareupeun 150 urang peserta Pelatihan Perpustakaan Sekolah SMU/MA/SMK Sa- Jawa Barat lumangsung 29 April 2013 di Gedong  Mandala Saba R.Otto Iskandardinata kampus  Unpas ,Jl.Setiabudi No.193 Bandung.

Dina ieu kasempetan  lian ti diluuhan Rektor Unpas Prof.Dr.Ir.H.Eddy Jusuf,M.Si,M.Kom  ngadugikeun biantarana sakalian muka acara pelatihan oge Dra.Herta  Anggia Pengurus Daerah Ikatan Perpustakaan Propinsi Jawa Barat nu oge salaku Pustakawan Bapusipda Jawa Barat ngadugikeun materi “ Katalogisasi dan Klasifikasi “ jeung Drs.H.Mahmudin,S.Ip Kepala Perpustakaan ITB, salaku Ketua II Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT) Provinsi Jabar ngadugikeun materi “ Sistem Informasi Perpustakaan Di Era Digital” sarta Ketua Panitia ieu kagiatan pelatihan  Neneng Nurhayani S.Sos.

 Numutkeun Hilman Firmansyah saperti diberitakeun Koran Giwangkara  perpustakaan di sakola bisa disebut  jantungna sakola nu nyirikeun  alus gorengna sakola bisa ditinggali tina  kaayaan perpustakaannnana kukituna  manajemen perpustakaan kacida penting  dilakukeun  sangkan  lian ti tujuan perpustakaan saperti nu diamanatkeun ku Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ngeunaan Perpustakaan bisa karealisasikeun nyaeta tujuanna mere layanan  ka pemustaka,ngaronjantkeun resep maca ,sarta keur nambahan wawasan turta pangaweruh  pikeun minterkeun kahirupan bangsa  oge  kalalaksanakeunnana  fungsi perpustakaan nu sacara umum perpustakaan mibanda fungsi salaku wahana pendidikan,pelestarian,informasi jeung rekreasi pikeun ngaronjatkeun kapinteran jeung  kaberdayaan bangsa.

Nyakitu deui  perpustakaan sakola mibanda opat fungsi umum  nyaeta edukatif,informatif,kreasi jeung riset atawa penelitian sederhana. Fungsi edukatif maksudna sacara sagemblengna fasiltas jeung sarana nu aya di perpustakaan sakola,utamana koleksi jeung nu dikokolakeunnana loba ngabantu para siswa sakola pikeun belajar jeung meunang kamampuan dasar dina mentrasfer konsep-konsep pengetahuan ,dijadikeun bekel  pikahareupeun  ku para siswa . Ari fungsi  informatif  mah  nu aya pakuat pakaitna jeung disadiaanna koleksi nu sifatna  mere nyaho kana hal-hal  nu aya hubunganna sarta  kapentingan para siswa  jeung guru.

“Sedengkeun fungsi riset jeung penelitian nyaeta koleksi perpustakaan sakola bisa dijadikeun bahan pikeun ngabantu dilakukeunnana penelitian sederhana sarta fungsi rekreasi  nyaeta disadiakeunnana koleksi sifatna ringan saperti surat kabar,majalah umum,buku-buku fiksi jeung sajaba ti eta,diharepkeun bisa ngahibur nu macana “.ceuk Hilman Firmansyah alumni S2 Kebijakan Publik Unpas  tahun 2012 oge  kiwari aktif  salaku Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI) Jabar  sarta Ketua I Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT) Jabar(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *