KKN Sisdamas UIN SGD 2018 Konsentrasi Ka Kabupaten Bandung DAS Citarum

Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat  LP2M (Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat )  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  Dr.H.Ramdani W.Sururie,M.Ag,M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakan  kagiatan Kuliah  Kerja Nyata (KKN)  Sisdamas ( Berbasis Pemberdayaan Masyarakat )  2018 dilaksanakeun ti mimiti  31 Juli nepi ka 31 Agustus 2018 diiluan 5.215 mahasiswa UIN SGD Bandung  lumangsung di opat kabupaten  di Jawa Barat,  lobana  5.054  peseta  mahasiswa KKN dikonsenttrasikeun  ka wilayah kabupaten Bandung,utamana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum,sesana ka kabupaten Cianjur,kota Banjar jeung Pangandaran,malahan aya nu ngalaksanakeun KKN di nagara Thailand.“ Dikonsentrasikeunna  KKN ka kabupaten Bandung kulantaran ayeuna keur ngarevitalisasi DAS Citarum “.pokna waktu acara pembekalan  Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) jeung Ketua Kelompok  KKN Sisdamas TA 2018-2019 lumangsung  poe Kemis  19 Juli 2018 di Gedong Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung nu dina ieu kasempetan  diluuhan Pejabat Bappeda kabupaten Bandung,pakar komunikasi ti Fakultas Dakwah & Komunikasi  UIN SGD Bandung sarta  Dan Sektor 21 Program Citarum Harum Kolonel Inf Yusef Sudrajat,S.IP,M.Si salaku narasumber.

Numutkeun Ramdani KKN  Sisdamas lian mibanda tujuan  ngajalin interaksi,pemahaman  jeung kapadulian mahasiswa dina ngaberdayakeun masarakat  oge kudu ngaedukasi  masarakat  luyu jeung kompetensi hasil kuliahna di program studi sewang-sewangan .  Diharepkeun mahasiswa kudu bisa ngaindentifikasi  udagan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Suatainable Development Goals/SDGs.Sedengkeun  nu aya kaitanna jeung lokasi di DAS Citarum  mahasiswa KKN  bakal ngagabung  jeung para personal nu miluan  Program Nasional Citarum Harum.Sacara teknis para peserta KKN disebar ti sektor 1 nepi ka Sub Sektor 23 ( ti hulu nepi ka hilir). “ Diharepkeun para  peserta KKN mampu ngalarapkeun  atawa ngamangfaatkeun ilmu pengetahuan jeung teknologi  sacara multi disipliner pikeun kapentingan jeung pemberdayaan  masarakat di daerah  ieu “.pokna.  Kolonel Inf.Yusef Sudrajat ,S.IP.M.Si  salaku  Dan Sektor 21 Program Citarum Harum nyambut hade kahadiran  mahasiswa KKN UIN  SGD Bandung   Para peserta KKN bakal ngagabung, sarta  babarengan  mecahkeun masalah di DAS Citarum . “ Pihakna  yakin peran mahasiswa salaku agen parobahan bakal mampu ngarobah kaayaan masarakat  jadi leuwih hade. Mahasiswa jeung pembimbingna  dipastikeun boga planning,visi turta bisa  mere solusi nu tepat “ Gawe bareng jeung UIN SGD Bandung ku ngaliwatan KKN Sisdamas ieu bisa bersinergi sacara babarengan  keur  ngawujudkeun Citarum Harum pikeun Indonesia Emas 2045.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *