Wisuda ka 63 UIN SGD Bandung Ngahasilkeun 485 Lulusan

Dina poe  Ahad  24 Januari  2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  ngalaksanakeun Wisuda ka 63 ngahasilkeun  485 lulusan.    Sajumlah  lulusan ngawengku 414 lulusan program sarjana,56 lulusan Program Pasca Sarjana jeung 15 lulusan program doktor diwisuda    Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.Mahmud M.Si lumangsung di Gedong Multi Purpose kampus Jl.A.H.Nasution No.105,Cibiru Bandung.Tina sajumlah  lulusan   kapeto aya 3 lulusan mibanda prestasi panghadena nyaeta Lismiati Sholihah,S.UD ti Program Studi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76,Yuyun Widara,SH ti Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum IPK 3,72, Sopiyulloh,S.Pd.I ti Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah & Keguruan IPK 3,69.

Dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  rektor lian ti ngawilujengkeun ka para lulusan oge peupeujeuh ngingetan yen bangsa Indonesia geus ngadagoan karya-karya inovatifna para lulusan. Kukituna para lulusan tong poho salawasna mibanda karakter hade (giving the best) dijiwai akhlak budi pekerti mulia. Implementasikeun  wejangan Susuhunan Prabu Gunung Djati nyaeta : “ Ilmu iku tan pasthi neng janma luhur,singgih lan sepuh ; ana nugraha pribadi terkadhang ana wong anom “ sangkan para lulusan leuwih percaya diri. Tunjukeun ka balarea yen “ Santri Sunan Gunung Djati “ disagireun pinter turta mibanda pangaweruh,akhlak hade,jujur tanggung jawab,adil,peduli,visioner sarta silih tulungan sauyunan.“ Salaku calon-calon pemingpin nasional.regional nyakitu deui global  para lulusan salawasna kudu ngajegkeun ajen kahadean,bebeneran sarta  karahmatan sosial  pikeun  masarakat,bangsa jeung nagara “.pokna.

Mahmud  dina ieu kasempetan oge ngebrehkeun  ngeunaan  niat rek ngamekarkeun  “ Kampus Ilmuwan Religius” rencana opat taun kahareup nu diharepkeun  bisa ngaronjatkeun daya saing lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sacara umum khususna UIN SGD Bandung. Di  taun  2016 ayeuna  rek ngabebenah struktur  kampus sangkan leuwih modern jeung profesional.Sakabeh sistem.boh akademik nyakitu deui administratif rek dintegrasikeun  dina jaringan daring (on line) .  “ Hal ieu bakal lancar,efektif efisien saupama Sumber Daya Manusia (SDM) na mimiti para pejabat di rektorat nepi ka tukang ikat diktat digawe sacara soson-soson ,iklash ,profesional.” Ceuk Mahmud..Saberesna bebenah ieuceuk Mahmud di taun 2017 bakal fokus ngagarap UIN SGD Bandung ka level provinsi jawa barat.Gawe bareng jeung pemerintah  di tingkat provinsi rek terus ditingkatkeun.

Sedengkeun  target kultur sejenna insyaallah  bakal digarap di taun 2018 ngawengku prodi-prodi keagamaan di Fakultas Syariahj,Ushuludin,Adab sacara teologis kudu ngarojong kagiatan penelitian dosen jeung mahasiswa. Oge prodi-prodi umum di Fakuktas Sains & Teknologi,Psikologi jeung FISIP sacara metodologis kudu nguatan riset-riset  di fakultas keagamaan ku kaidah kailmuan nu bener.(stientific approach) sangkan hentu terbelengu kana dogma-dogma jeung ideologi kaagamaan nu sempit. Fakultas Tarbiyah & Dakwah sacara  didaktis strategis nyebarluaskeun/mempelajarkeun ka peserta didik jeung masarakat ku sagala timuan ilmu umum jeung agama leuwih progresif turta pencerahan..Jadi respon UIN SGD Bandung  ku pengintegrasian sektor penelitian jeung sektor pendidikan tingi sacara mikro  ngaberdayakeun turta nyiptakeun silih tukeur sumber daya jeung kapakaran di antara fakultas nu Aya.  “ Oge  sacara makro ngaharmoniskeun antara kailmuan jeung kaagamaan nyaeta ngarobah cara berpikir umat  islam tina dogmatis jadi ilmiah sarta “ngaislamkeun” hate para ilmuawan ku aqidah nu lempeng jeung  akhlaal karimah “.ceuk Mahmud.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *