Seminar Matematika FKIP Uninus : Pembelajaran Matematika Realistik PerluKonsisten Ka Siswa Ngalakukeun Aktivitas

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP)  Universitas Islam Nusantara (Uninus) poe Rebo 13 Pebruari 2013 di kampus  Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung ngayakeun seminar nasional pendidikan matematika nyokot tema “ Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika Dan Upaya Menumbuhkan Karakter Bangsa “.  Kesang tukang dilaksanakeun seminar numutkeun Ketua Panitiana netelakeun ka Koran Giwangkara  nyaeta kageuing ku ayana isu parobahan kurikulum tina KTSP  (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ) kana kurikulum taun 2013 kukituna seminar ieu  mibanda tujuan ngagali nilai-nilai luhur sangkan bisa disumbangkeun  ku pembelajaran matematika  realistik dina  raraga ngawangun karakter bangsa sarta ngagali model pembelajaranna nu bisa digunakeun mecahkeun masalah dina kahirupan nyata  sacara resmi dibuka rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Didin Wahidin.M.Pd  dijejeran Dekan FKIP Uninus Dr.H.Hendi S Muchtar M.M.Pd, Pembantu Dekan III  FKIP Uninus Drs..H..Agus Mulyanto M.Pd sarta Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Dra.Yayu Laila Sulastri,M.Pd jeung Sekretarisna Dr..H.Achmad Mudrika M.Pd.

Sababaraha makalah diguar para panelis diantarana wae ditepikeun Ketua Pendidikan Matematika Realistik  Indonesia (PMRI)   Dr. R.K.Sembiring, Guru Besar  Jurusan Matematika UPI Prof.H.Darhim,M.Si nu oge salaku Staf ahli Ditjen PMTK Kemendiknas ,konsultan bermutu kerjasama Bank Dunia Pemerintah Belanda-Kemendiknas-Tim Uji PMRI sarta ti  Dr.H.Achmad Mudrika M.Pd nu oge salaku dosen Program Studi Pendidikan Matematika Uninus  jeung ti Dra.Yanti Mulyanti M.Pd ti Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi nu oge salaku alumni Uninus. Numutkeun R.K .Sembiring geuningan loba pisan gunana matematika teh lian ti bisa digunanakeu  dina kahirupan sapopoe saperti logika ,ngitung oge matematika ngarupakeun bahasa nu henteu bisa diragukeun deui,kulantaran cocok digunakeun dina bahasa komputer oge salaku bahasa ilmu pengetahuan,fisika bisa maju saperti ayeuna ku ayana  matematika,poko na mah ampir sakabeh  cabang ilmu pengetahuan ngagunakeun matematika saparti  teknologi.ekonomi,ilmu sosial.Kukituna sering disebut  “ queen the sciences “.

“ Aya dua pamadegan ngeunaan pendidikan matematika diantarana matematika salaku kontruksi budaya manusa (socially contructed human invention) nu salawasna bakal ngalami revisi jeung parobahan  tangtuna Pendidikan Matematik Realistik Indonesia (PMRI) condong  kana pandangan  ieu  nyaeta  rek ngalakukeun tarekah nyajikeun matematika salaku kagiatan manusa nu ngamekarkeun  Realistic Mathematics Educations (RME) nu khas Indonesia diluyukeun jeung budaya Indonesia. PMRI ngabelajarkeun ku ngerjakeun siswa aktif jeung ngagunakeun bahan pelajaran nu kontekstual sangkan realistik pikeun siswa oge rek ngajarkeun demokrasi ka siswa. Demokrasi kudu dipelajari jeung dipraktekkeun,henteu cukup dikhotbahkeun.Kreativitas ngan bisa hirup saupama siswa dibere kabebasan jeung kawani ,ieu  sabenerna bagian tina pendidikan karakter.

Sedengkeun  Yanti Mulyanti oge netelakeun  yen matematika realistik nyaeta salah sahiji nu dimekarkeun  ngadeuketkeun matematika ka siswa kana masalah masalah nyata dina kahirupan sapopoe digunakeun salaku titik awal pembelajaran matematika keur nunjukkeun yen matematika deukeut pisan jeung kahirupan sapopoe. “ Dina matematika realistic guru dipandang salaku fasilitator,moderator jeung evaluator nu nyiptakeun situasi jeung nyadikeun kasempetan pikeun siswa.Pamadegan nu sarua diebrehkeun oge ku Achmad Mudrika  yen dina penerapan pembelajaran ngagunakeun matematika realistic kudu diupayakeun konsisten ngarahkeun  ka para siswa pikeun ngalakukeun aktivitas matematisasi horizontal jeung matematisasi vertical.Matematisasi  horizontal bakal katinggali tina  aktivitas  siswa nu diantarana ngaindetifikasi atawa nguraikan matematika khusus dina kontekss umum.Ari matematisasi vertical bakal katinggali waktu  siswa ngalakukeun aktivtas diantarana ngamunculkeun deui hiji relasi dina rumus,aturan pembuktian,ngomean jeung ngarengsekeun model ngagunakeun model-model nu bareda,ngombinasikeun jeung ngaintegrasikeun  model-model,ngarumuskeun hiji model matematika.(Suherman.S).-.

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *