Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Sunda UPI Meunang Kadeudeuh Sarta Pangajen

Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda  Fakultas Pendidikan  Bahasa & Seni  (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd netelakeun yen rengrenganna geus rengse ngalaksanakeun kagiatan pemilihan mahasiswa mibanda prestasi  program sarjana tingkat jurusan  lumangsung  di kampus Jl. Dr.Setiabudhi No.229 Bandung, Salasa 25 Maret 2014“ Dilaksanakeun  ieu kagiatan  luyu jeung  pedoman pemilihan mahasiswa berpestasi taun 2014 ti  Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi  Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan nu  tujuanna lian ti milih jeung mere pangajen ka mahasiswa mibanda prestasi oge mere motivasi  ka mahasiswa  pikeun ngalaksanakeun kagiatan  kurikuler,kokurikuler,ekstrakurikuler salaku tarekah ngaadumaniskeun hard skilss jeung softs skills mahasiswa sarta ngarojong perguruan tinggi pikeun ngamekarkeun kaayaan kahirupan kampus nu bisa ngafasilitasi mahasiswa sangkan ngalahirkeun prestasi’.ceuk Nunuy ka Koran Giwangkara. Anapon  nu dijadikeun ukurannana atawa prsentase kriteriana,ceuk Nunuy  nyaeta  Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sarta karya tulis ilmiah sacara tulisan jeung presentasina turta kamampuhan  bahasa Inggris sacara aktif sarta   prestasi/kamampuhan  nu diunggulkeun.Dina ieu kagiatan  rengrengan   tim penguji nyaeta Dr.H.Dingding Haerudin,M.Pd  Ketua  Jurusan, Dr.H.Usep Kuswari,M.Pd , Dr.Ruhaliah,M.Hum  dosen jurusan sanggeusna nitenan netepkeun nu kapilihna nyaeta  Deri Eka.

Firmansyah  Mahasiswa Berprestasi I,Shinta Anggraeni Mahasiswa Berprestasi II jeung Ratih Cahyani Mahasiswa Beprestasi III. Tilu mahasiswa nu  geus kapilih ieu tina IPK, karya tulis ilmiah,kamampuan bahasa inggrisna geus nyumponan kriteriana. Pon kitu  deui dina prestasi kamampuhan nu diunggulkeunnana. Mahasiswa berprestasi I  Deri Eka Firmansyah  kungsi jadi juara II Duta Bahasa Jabar tingkat provinsi  taun 2013 diayakeun ku Balai Bahasa sarta pernah juara IV Mojang Jajaka (Moka) tingkat Kabupaten  taun 2012 diayakeun  Disbudpar.

Mahasiswa berprestasi II  Shinta Anggraeni  kungsi jadi juara II Presenter tingkat provinsi  taun 2013 diayakeun Bandung TV,juara I PopSinger tingkat provinsi taun 2012 diayakeun Disbudpar, juara II Mojang Jajaka (Moka) tingkat kabupaten taun 2010 diayakeun Disbudpar,juara II Speech Contest tingkat sekolah  taun 2009  diayakeun  SMA I.  Mahasiswa  berprestasi  III  Ratih Cahyani kungsi jadi  juara III English Speech Contest tingkat kabupaten  taun 2008 diayakeun SMK 2 Sumedang. Kukituna mahasiswa mibanda prestasi ieu  meunang hadiah pangajen duit kadeudeuh  pembinaan  ti jurusan,   masing-masing pikeun Juara Berpestasi I  Rp.250.000,-, Juara Berpestasi II  Rp.200.000,- jeung Juara Beprestasi III  Rp 150.000,-. dipasrahkeun Saptu 27 Maret  2014  ku   Ketua Jurusan JPBD UPI Dr.H.Dingding Haerudin,M.Pd  salaku Penangungjawab kagiatan dijejeran Pembantu Dekan .II.FPBS UPI Dr.H.Andoyo Sastromiharjo,M.Pd di Gedong Kebudayaan UPI  dina acara Pagelaran Seni Sunda mintonkeun seni tari,musik,drama (longser) sarta seni suara  temana “ Nyulam Bulan” diayakeun mahasiswa JPBD FPBS UPI angkatan 2013 pimpinan Galih.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *