Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd : Supervisi Akademik Perlu Rutin Dilaksanakeun Di Madrasah

Pengawas Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang nu oge salaku anggota  Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M ) Provinsi Jawa Barat  Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd  netelakeun dina ngalaksanakeun  kagiatan supervisi akademik pikeun ngaronjatkeun kinerja guru  pengawas madrasah ngajalankeun tugasna ngawengku tilu hal nyaeta pembinaan,pemantauan jeung penileyan. “ Pembinaan dilakukeun ngamekarkeun kualitas sekola jeung kinerja kepala sekolah,guru sarta sakabeh staf madrasah,pemantauan dilakukeun pikeun monitoring pelaksanaan program sekolah sarta ngamekarkeunnnana sarta mariksa dalapan Standar Nasional  Pendidikan (SNP) sarta penileyan atawa evaluasi dilakukeun pikeun ngaevaluasi proses hasil program ngamekarkeun sakola sacara kolaboratif jeung stakeholder sekolah/madrasah sangkan sinergi jeung programna.” Pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu ujian sidang terbuka mertahankeun  disertasi judulna “ Manajemen Supervisi Akademik Dalam Kinerja Guru (Studi Kualitatif Tentang Kegiatan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 4 Kabupaten Karawang) pikeun ngaraih gelar Doktor widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) dihareupeun Promotor merangkap Ketua Prof.Dr.H.Sutaryat Trismansyah,MA,Ko Promotor : Prof.Dr.Hj.Mulyani Soemantri,M.Ed,Anggota Promotor Dr.H.Daeng Arifin,M.Si lumangsung Rebo 24 Januari 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung nu hasilna dtandeskeun lulus.

Numutkeun Cecep  supervisi akademik  kacida penting pikeun ngaronjatkeun kamampuan profesional guru turta ngaronjatkeun kualitas pembelajaran pikeun ngarojong kaciptana turta ngaronjatna kinerja guru. ” Kukituna  suvervisi akademik perlu rutin  terus dilaksanakeun di madrasah luyu  jeung kabutuhan guru pikeun meunang informasi jeung ilmu pengetahuan  nu dibutuhkeun guru keur ngaronjatkeun mutu pembelajaran supaya mutu madrasah ngaronjat.”.ceuk Cecep. Diharepkeun  Pengawas jeung pihak madrasah bersinergi nyieun program nu terencana,terukur,terprogram ku cara nyieun monitoring  jeung evaluasi  ka madrasah  ngawengku aspek manajemen pengembangan madrasah,kualitas kerja,kinerja guru turta staf didorong pikeun ngaronjatkeun kinerjana. Sok sanajan supervisi akademik kacida penting sangkan  tuluy dilaksanakeun di madrasah  tapi dumasar hasil panalungtikan di lapangan pengawas madrasah  kanyataanna dina ngajalankeun tugasna masih  nyanghareupan masalah jeung kalemahan sarta hambatan  dina ngalaksanakeun tugas pokok  fungsi pengawas  ngabalukarkeun ngabina  guru tacan optimal,diantarana wae tacan ayana komunikasi jeung kerjasama nu kuat antara guru,kepala madrasah jeung pengawas dina pelaksanaan supervisi sarta tacan meratana kamampuan pengetahuan,kepemimpinan  pengawas dina ngalakukeun supervisi jeung masalah transfortasi ka daerah jauh..Dumasar  ayana permasalahan Cecep  dina ieu  kasempetan ngadugikeun rekomendasi ka Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang salaku penanggung jawab berhasilna  pendidikan sangkan ngabantu ngafasilitasi pikeun kalancaran kerja pengawas pendidikan madrasah  nyaeta dina ngalakukeun rekruitmen pengusulan pengawas pendidikan  madrasah kuduna sacara sistematis jeung terpadu mimimiti proses seleksi,pengangkatan jeung penugasan kudu nyumponan persyaratan profesi.

“Sedengkeun dina ngalaksanakeun tugas pengawas madrasah  ka daerah jauh merlukeun transfortasi  ,kukituna miharep usul sangkan aya fasilitas kendaraan motor operasional pengawas pendidikan madrasah. “ Simkuring usul ka Bupati Karawang saperti halna pengawas di Dinas Pendidikan sangkan dibere kendaraan bermotor supaya henteu ngarasa dianak terekeun  dina ngalaksanakeun tugas nyerdaskeun anak bangsa di kabupaten Karawang “,ceuk Cecep  dilahirkeun 4 April 1970  di Dusun Kerajan RT.016 – RW 04 Desa Kemiri,Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang minangka  anak kahiji ti tujuh saudara  ti pasangan H.U.Sundulusi jeung Hj.Napsiah. Di taun 1993  Asep nikah jeung Hj.Mulyati,A.M.Keb boga anak dua awewe nyaeta Indri  Mulyawati,A.Md.Keb jeung Nila Amalina Hanifah sakeudeung deui rek kuliah.Samemeh jadi Pengawas Madrasah Cecep Alumni S1 IAIN SGD Bandung, S2 Universitas  Negeri Jakarta (UNJ), Pendidikan Pesantren salila 6  taun di Pondok Pesantren Bustanul Wildan Tanjakansari Cileunyi kabupaten Bandung, kungsi jadi guru honorer,pernah digawe di Riyad Arab Saudi, Direktur BPR Laksana Luhur Cilamaya,Kepala SMK Nurol Ansor Karawang,Guru PNS di  Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  Karawang,Wakasek MAN Widang Kurikulum. Kiwari lian ti jadi pengawas  madrasah oge ngadosenan   di STIE Pelita Bangsa,STKIP  Pancasakti sarta salaku Pembimbing Manasik Haji & Umroh di KBIH Al-Madinah jeung Travel Umroh PT,Hikmah Wukup Karawang.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *