.H.Dedi Sihabudin Ahmad M.M.Pd : Pendidikan Kesetaraan PKBM Masih Loba Nyanghareupan Masalah

Penyelenggaran pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kiwari tacan digarap sacara professional kulantaran  kanyatanna  dina proses pelaksanaan ngaronjatkeun  mutu pendidikanna tacan optimal  masih loba nyanghareupan masalah boh .intern jeung ekstern. “ Masalah  paling utamama nyaeta sulitna pembinaan dina ngaronjatkeun mutu pendidikan kesetaraan kulantaran  tacan terpaduna pembinaan antara pusat  jeung daerah.”.Ceuk Dr.H.Dedi Sihabudin Ahmad,M.M.Pd salaku Kepala Unit Pelaksana Teknis  Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal Informal (UPT-PK- PNFI) VII Dinas Pendidikan Kota Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu mertahankeun disertasina “ Efektifitas Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan,Program Dan Implementasi “ ( Studi Pada PKBM Minda Utama & Nusa Bangsa Kota Bandung) dina ujian sidang terbuka dihareupeun Promotor Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,MPA,,Ko Promotor Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd sarta Anggota Promotor Dr.Hj.Ikka Kartika,AF,M.Pd pikeun ngaraih gelar Doktor (S3)  widang manajemen pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) lumangsung 25 Januari 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung nu hasilna ditandeskeun lulus meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,63 Yudicium Sangat Memuaskan.

Numutkeun Dedi di tingkat  daerah,pembinan pendidikan kesetaraan di masing-masing dinas pendidikan nu aya di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dilaksanakeun ku bidang nu beda-beda. Nyakitu deui di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. pembinaaan Kesetaraan  aya nu dibawah Kabid Pendidikan Dasar & Menengah ,aya oge nu dibawah PNFI/PAUDNI . “Kukituna jalur pembinaan nu henteu museur di tingkat Kementerian  nepi ka tingkat provinsi jeung kabupaten/kota ngabalukarkeun kurang sinergina pembinaan pusat jeung daerah .Akibat tina persoalan ieu kukituna tong heran masih aya stigma negatif kana program pendidikan kesetaraan”.pokna. Dedi ngebrehkeun pembinan penyelenggara pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan kota Bandung aya dibawah bidang Pendidikan Non Formal & Informal (PNFI) Seksi pendidikan kesetaraan nu pelaksanana nyaeta penilik pendidikan kesetaraan jumlahna tinggal ngan opat urang deui  ,kulalantaran nu saurang  pensiun . Satiap penilik kasetaraan ngabina lembaga pendidikan rata-rata 10 kecamatan. Sedengkeun jumlah lembaga pendidikan nu nyelenggarakeun pendidikan kesetaraan di kota Bandung  aya 96 lembaga  meunang ijin operasional, diselenggarakeun ku PKBM UPT-PK-PNFI sarta,Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP),Pesantren,Organisasi Kemasyarakatan,organisasi keagaamaan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) jeung Kelompok Belajar. .Tina sajumlah  96 lembaga  diantarana 51 lembaga sacara kontinyu  nyelenggarakeun  proses pembelajaran  pendidikan kesetaraan ngirimkeun  peserta didikna  pikeun miluan ujian kesetaraan ka Dinas Pendidikan kota Bandung.

Sedengkeun dina hal penyelenggaraan PKBM khususna penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan di kota Bandung masih ditimukeun sababaraha kondisi cukup prihatin  diantara wae,sebagian gede  stakeholder pendidikan ,masarakat,birokrasi pemerintah masih mandang   sabeulah  mata    ka lembaga pendidikan non  formal bari jeung teu wanoh kana konsep,kiprah jeung potensina  sarta masih ngadewakeun pendidikan formal.  “ Ku can wanoh  ieu masarakat loba nu nyangka  pendidikan kesetaraan masih sarua jeung ujian persamaan,akibatna masarakat asup PKBM tujuanna ngan  miluan ujian nasional wungkul.”,.pokna. Nyakitu deui tina hasil lulusanna,masih loba instansi swasta jeung pemerintah  nu can ngaku ijazah pendidikan kesetaraan akibatna ijazah pendidikan kesetaraan  henteu payu alias teu ditarima  sarta  masih loba perguruan tinggi negeri  jeung swasta nu henteu mere kasempetan ka  lulusan Paket C pikeun nuluykeun pendidikanna di jenjang perkuliahan..Ari masalah sejenna ayana indikasi kuat loba lembaga nu ngadeg tapi  motivasi utamana meunang dana ti pemerintah pikeun kapentingan pribadi akibatna kurang peduli  kana pelaksanaan mutu  program akibatna nimbulkeun citra negatip .Pon kitu deui ayana indikasi kurang ratana pendistribuan anggaran pemerintah khususnya  Bantuan Operasional Penyenggaraan (BOP)  turta  umur PKBM jeung FK-PKBM masih kaitung  ngora akibatna  kurang  kader ngamajukeun lembaga ieu oge  sabagian gede PKBM lian ti masih mibanda personalia,sarana,prasarana minim dina hal kualitas,  sarta   mibanda sistem manajemen  jeung kapamingpinanna  lemah Dumasar kana permasalahan eta numutkeun Dedi   tangtuna perlu nerapkeun manajemen mutu  kulantaran nerapkeun  manajemen mutu dina nyelenggarakeun  pendidikan kesetaraan jadi penting, utamana  pikeun ngarojong    implementasi kebijakan jeung program  ditetepkeun pemerintah sangkan mampu ngaronjatkeun mutu lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.

 “ Ngaronjatkeun mutu lembaga PKBM sacara  sagemblengna  jeung sistemik diharepkeun PKBM mibanda kamampuan daya saingan turta boga luang pikeun ditarima masarakat,pemerintah salaku PKBM nu nyumponan harepan masarakat,pemerintah salaku PKBM unggul di kota Bandung “.  Ceuk Dedi Sihabudin Ahmad kelahiran Garut 20 September 1963ti pasangan K.H.Ahmad Suaefulloh,BA jeung Cucu Mulyati ,alumni S1 IKIP Bandung,S2 Unisba jeung Uninus. Promovendous nikah 21 Februari 1993 jeung Ir.Hj.Minda Patria,M.P.DI boga anak Razan Fachdary Ahmad,Maudy Alia Khansa jeung Adi Wijaya Kusumah.Sarengsena ti IKIP Bandung jadi guru Honorer di SMA BPI 2 Bandung, sarta dianggkat jadi guru tetep di

Atase Pendidikan Departemen Luar Negeri di tempatkeun di Dapao Philipina.,tuluy diangkat  jadi PNS di Depdikbud ditempatkeun di SMAN Bungbulang kab.Garut  terus jadi guru dpk di SMA BPI 2 Bandung,ti dinya salaku PNS pindah ka Dinas Pendidikan kota Bandung  salaku Staf Seksi Kebudayaan tuluy diangkat jadi Penilik saterusna diangkat  jadi Kepala Sub TU di UPT-PK-PNFI III satuluna naek pangkat jadi Kepala UPT-PK-PNFI VII Dinas Pendidikan kota Bandung nepi ka ayeuna (Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *