H.Kosasih Kepala SDN Nangela Paseh Kab.Bandung Meunang Gelar Doktor

Rebo  19 Maret 2014 kabungah  jeung kagumbiraan  katembong  dirasakeun H.Kosasih  dumeh cita-citana tinekanan  bisa  ngarengsekeun program S3 (Doktor) . “ Simkuring  kalintang bingahna , muji syukur Alhamdullilah ka Illahi Robi dipasihan nikmat kalancaran dina sidang ujian terbuka  bisa  ngajawab  pertanyaaan promotor waktu   mertahankeun  disertasina  “. ceuk H.Kosasih ka Koran Giwangkara  nu kiwari nyepeng kalungguhan salaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)  Nangela UPTD Tk/SD Disdikbud kecamatan Paseh kabupaten Bandung..Disertasi nu didugikeun  dina sidang terbuka di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Jl.Soekarno-Hatta No. 530  Bandung  pikeun nyumponan  salah sahiji syarat ujian  meunang gelar Doktor  widang manajemen pendidikan  program studi Manajemen Pendidikan nyokot   judulna  Upaya Strategi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTDTK/SD Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah ( Studi Deskrptif Analitik Pada Tiga UPTD TK/SD Disdikbud Kab Bandung) dipromotoran  Prof.Dr.H.Achmad Sanusi.SH,M.PA ,Ko Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trimansyah,MA sarta  anggota promotor  Dr.H.Adjat Sudrajat M.Pd  nu hasilna nyugemakeun ditandeskeun lulus yudicium sangat memuaskan  Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,53. Kukituna syah promovendus make gelar Dr.H.Kosasih,M.Ag.

Dumasar  kasimpulanna,ceuk Kosasih, balukar tina  tarekah atawa upaya strategis Kepala UPTD TK/SD  di  tilu kecamatan dina ngaronjatkeun kinerja sakola nyaeta prestasi siswa,guru/kepala sakola jeung prestasi sakola ( kapuassan stakeholder),hasil akreditasi sakola mayoritasna  kategori B(Baik). Sok sanajan masih aya sababaraha sakola masih kategori cukup.Jadi hasil analisis instrument kinerja sakola ti sababaraha sakola nunjukkeun kategori B  bari jeung disababaraha aspekna masih aya nu kurang.Eta  kakurangan kulantaran  evaluasi upaya strategis kepala UPTD TK/SD can  terus dilakukeun,kadang-kadang tentatif,can lengkepna instrumen evaluasi ngajadikeun tujuan realitas isu nyata,opsi identifikasi jeung kahayang  ngalarapkeunnana masih can luyu jeung tujuan nu diharepkeun. “ Kukituna dina ieu  kasempetan simkuring  ngarekomendasikeun ka kepala SD ,warga sakola di 3 UPTD TK/SD husuna  sarta umumna di kabupaten Bandung sangkan  terus ngupayakeun  pikeun ngaronjatkeun kinerja sakola  ku rencana nu hade  turta ngalembagakeun  sistem nilai nyaeta teologik,etik,logik jeung teodologik “.ceuk  Kosasih kalahiran 10 Oktober  1963 di  kampung Pojok,Desa Cikembulan,Kecamatan Kadungora.Kabupaten Garut anak ka 4 ti 11 saudara cita-citana keur ti budak keneh  hayang jadi guru. Enggoning ngahontal  cita-citana   satamatna SDN jeung  SMP di Kadungora nuluykeun sakola ka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Pasundan  Garut.  Satamat ti sakola guru  harita ditugaskeun ku pemerintah  jadi guru  SDN Lulut 01 desa Lulut.kecamatan Cileungsi  kabupaten Bogor (ayeuna jadi kec.Klapanunggal) didinya bari kuliah sarta lulus Sarjana (S1) ti  Fakultas Pendidikan Universitas Pakuan (Unpak) Bogor.Tidinya diumutasi dipindahkeun tugas  ka  SDN Nangela desa Cipaku kec.Paseh kabupaten Bandung bari nuluykeun kuliah oge lulus  S2  (Magister Agama) Prodi Ilmu Pendidikan Islam (IPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung. Promovendus  ti mimiti taun 1991 jadi guru SDN Nangela,bari ngajar  pasosorena  di MTS Swasta/SMP Swasta nepi ka taun  2004. Ti taun harita diangkat jadi kepala SDN Candra nepi ka taun 2012. Tidinya dipindahkeun  deui  jadi Kepala SDN Nangela nepi ka ayeuna sarta oge dibere amanah jadi Kepala SMP Terpadu Al’mumin.Prestasi pernah diraih ,juara II guru berprestasi tingkat kabupaten 2001,juara II Kepala Sekolah berprestasi  tingkat kabupaten taun 2007. Dina taun 2008 ngawakilan Provinsi Jawa Barat pikeun SDN terpencil nu berprestasi  ka tingkat nasional.Taun 2013 jadi juara harapan kahiji perlombaan gugus sekolah VII Cipaku tingkat kab.Bandung (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *