H.Kosasih Kepala SDN Nangela Paseh Kab.Bandung Meunang Gelar Doktor

Rebo  19 Maret 2014 kabungah  jeung kagumbiraan  katembong  dirasakeun H.Kosasih  dumeh cita-citana tinekanan  bisa  ngarengsekeun program S3 (Doktor) . “ Simkuring  kalintang bingahna , muji syukur Alhamdullilah ka Illahi Robi...