Dr.Yuyun Yuniarsih S.Pd M.Pd : Ngalarapkeun Pendidikan Karakter Di Sakola Perlu Strategi Hade Ti Kepala Sekolah

Kepala Sekolah SMK Bandung Barat 2 Cihampelas  nu oge salaku dosen tetap Universitas Sangga Buana YPKP Bandung Dr.Yuyun Yuniarsih.S.Pd,M.Pd netelakeun  faktor nu ngarojong ngalarapkeun pendidikan karakter di sakola nyaeta  strategi nu hade ti Kepala  Sekolah jeung komite sarta paguyuban  kelas orang tua siswa.  “ Kepala Sekolah kudu tuluy-tuluyyan  mere motivasi  ka warga sakola sangkan henteu eureun pikeun  terus mere pendidikan utamana mah ngabebenah karakter siswa “.pokna waktu  nepikeun disertasi  judulna “ Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah  (Studi Kualitatif pada SMK IT NU Saguling & SMK 45 Lembang Kabupaten Bandung Barat)  dina ujian terbuka  pikeun ngaraih gelar Doktor (S3)  Ilmu Pendidikan  Konsentrasi Manajemen Pendidikan  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun tim  Penguji Promotor  Prof.Dr.H.Iim Wasliman, M.Pd, M.Si, Ko Promotor Prof.Dr,H.E.Mulyasa,M.Pd  Anggota Promotor Dr.Hj.Ika Kartika AF,M.Pd ,Penguji Dalam Prof.Dr.H.Sutaryat Trismansyah,MA, Penguji Dalam  Prof.Dr.Achmad Sanusi,Penguji Luar Prof.Dr.H.Johar Permana MA  lumangsung  Salasa  7 Agustus 2018 di kampus Jl.Soekarno Hatta No.530 Bandung hasilna dinyatakeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif  (IPK) 3,67  Yudicium Sangat Memuaskan. “ Simkuring taun 2015 mimiti asup ka Sekolah Pasca Sarjana Uninus program ilmu pendidikan konsentrasi Manajemen Pendidikan  pikeun ngaraih gelar Doktor (S3), Alhamdulillah ayeuna rengse oge bari jeung hasil peunteunna nyugemakeun  “Ceuk Yuyun Yuniarsih netelakeun ka Koran Giwangkara.Numutkeun Yuyun faktor  nu ngahambat dina ngalarapkeun  pendidikan  karakter  nyaeta  guru tacan sagemblengna salaku role model  di sakola  nembongkeun  conto  nu perlu diteladani siswa  misalna wae aya guru datangna telat jeung henteu ngucapkeun salam  sarta  guru tacan sakabehna  jadi pendidik mibanda karakter kuat jeung cerdas. Kukituna kehadiranna pendidik salaku key actor in the learning process professional  sarta mibanda karakter  kuat jeung cerdas kudu bener-bener aya atmosfirna  di sakola kulantaran ku ngaliwatan  pendidik mibanda karakter  kuat jeung cerdas bakal kacipta sumber daya manusia  ngarupakeun pencerminan atawa kalangkang bangsa mibanda karakter kuat jeung cerdas mibanda moral hade ,hal ieu bisa ditafsirkeun tacan aya. 

Ari faktor nu ngahambat di lingkungan makro pikeun  ngalarapkeun  pendidikan  karakter tacan sakabeh sakola ngalaksanakeun,sedengkeun nu dibutuhkeun ayeuna  nyaeta hiji pelaksanaan pendidikan karakter aya pangaruhna  ka masarakat mibanda karakter hade. Kiwari bisa diinterpretasikeun kakara sawates  intruksi tapi sacara  implementasi program nu jelas ti pusat  tacan sagemblengna karealisasikeun  dina  ngalarapkeun  nguatan pendidikan karakter antukna guru masih bingung dina nyieun jeung ngalaksanakeun program ditambah deui ku kawatesanna sarana jeung prasarana di sakola nyanghareupan kasulitan ngarealisasikeun program kana sarana tempat ibadah sarta kagiatan sejenna jeung masih lemahna  monitoring evaluasi utamana ti pengawas sakola.Yuyun  ngebrehkeun  ngeunaan hasil penelitianna  nyaeta strategi kepala sekolah dina ngalarapkeun pendidikan karakter di sakola nyaeta   ku ngaliwatan strategi nguatan  pendidikan karakter nu dibentuk ku lima dimensi sikap religious,nasionaslis,mandiri,gotong royong  jeung integritas sarta ku ngaliwatan peran paguyuban kelas orang tua siswa  nyaeta ngalakukeun kontrol  perilaku negatip  anak .  Hal ieu saupama dititenan tina dimensi pembentukan karakterna  geus aya penambahan ku ngalibetkeun peran komite jeung orang tua siswa nu ngagabung dina paguyuban kelas orang tua siswa ngalakukeun kontrol  perilaku negatif siswa  kukituna di sakolana pendidikan karakterna geus ngarupakeun penguatan pendidikan karakter luyu jeung arahan Kemendikbud jeung Instruksi Presiden,tapi tacan bisa direalisasikeun sacara terpogram  lengkap kulantaran masih  ayana hambatan nyaeta tacan ayana kajelasan ngeunaam program penguatan pendidikan nu ngalibetkeun sakabeh ekosistem pendidikan di sakola.

Sedengkeun  hasil tina lima dimensi  sikap  religious,nasionalis,mandiri,gotong royong,jeung  integritas penguatan pendidikan karakter memang geus aya tembong  tina kabiasan  hade siswa di sakola sarta  siswa   responsip kana kagiatan sosial nu aya di masarakat .Tingkat disiplin hade kulantaran  siswa ngarasa  era saupama  henteu disiplin., siswa nu biasa datang  elat di kelas jadi tepat waktu. Tapi tacan sakabeh  siswa ngalaksanakeun  masih aya siswa nyontek waktu ulangan.waktu PTS atawa UTS,PAS . Hal ieu  tangtuna merlukeun pengawasan leuwih intensif  supaya  henteu aya deui  kajadian saperti kitu ,Kukituna  diperlukeun  perencanaan strategi  nu hade ,monitoring  jeung evaluasi nguatan pendidikan karakter  dilakukeun  ku kepala sekolah dina ngalaksanakeun program sarta pengawas sekolah perlu  ngalakukeun  monitoring satiap triwulanna. Ku hal   ieu Yuyun dina ieu kasempetan  ngadugikeun  rekomendasi ka Kepala Sekolah sangkan ngaoptimalkeun  lengkah lengkah strategik  dina  ngalakukeun  nguatan pendidikan karakter nu bisa ngaakomodir pendidikan karakter religious jeung nasionalisme atawa kebangsaaan  sarta ka Dinas Pendidikan sangkan ngaoptimalkeun  sosialisasi atawa Bintek ngeunaan  ngalarapkeun    penguatan pendidikan kewarganegaraan ku ngaliwatan MGMP,MKKS dina ngaimplementasikeun  penguatan pendidikan karakter ku nyeragamkeun kurikulum,program,silabus sarta ngajegkeun  aturan nu geus ditetepkeun.“ Nyakitu deui pikeun pengawas sangkan  ningkatkeun  kaaktipan monitoring jeung evaluasi pendidikan karakter sacara terprogram nu jelas  sarta pikeun masyarakat sangkan ngaoptimalkeun kakompakan Komite Sekolah dina hal pengawasan ka siswa waktu siswa di sakola jeung di imah supaya pendidikan karakter dina ngabentuk sikap  hade di sakola bisa direalisasikeun sacara hade “. Ceuk Yuyun Yuningsih  nu  sapopoena  biasa dipanggil  ngaranna Yunie dilahirkeun di Bandung 01 Juni 1976 ti Bapa Endun (Alm),Ibu Titi (Alm),mibanda dulur kandung 5 urang ngarupakeun anak ka 5 ti 6 saudara.Dina taun 1999 nikah  jeung Gunawan Syah boga anak hiji lalaki ngaranna G.Yudha Fatria Egiansyah. Yuyun namatkeun pendidikan di SD Negeri Pameupeuk,SMP Negeri 1 Cisarua ,SMP PGRI 1 Cimahi,D3 AMC, S1  STAI Yamisa Soreang Bandung,  S2 STKIP Pasundan Cimahi Program Studi Pendiikan IPS  Kagiatan  di widang  pendidikan Yuyun nu   hobbyna nulis sarta pernah mibanda  salaku Guru Berprestasi Nasional  kungsi samemehna  pernah jadi guru Tk/RA,guru SDN Pakuhaji,guru Sertifikasi di SMK Bandung Barat, taun 2015  lian ti diangkat  jadi Kepala Sekolah di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas nepi ka ayeuna oge  jadi dosen Luar Biasa di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung  sarta di taun 2016 diangkat jadi dosen tetap di di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung nepi ka ayeuna.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *