Dies Natalis Ka 50 UIN SGD BandungMere Kontribusi Pikeun Kamaslahatan Umat

Sidang Dies senat terbuka dina raraga Dies Natalis  ka 50 tahun Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung dibuka Ketua Senat  Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir MS ,dihadiran   ,Menteri  Agama RI  K.H. Lukman Hakim Saifuddin , Rektor UIN SGD Bandung  Prof.Dr.KH.Mahmud M.Si katut  rengrengan senat civitas akademika UIN SGD Bandung,Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN SGD Bandung Dr Hj..Reni  Marlinawati ,M.Si,Kepala Kantor Kemenag Jabar  Drs.H.A.Buchari,MM jeung pejabat sejenna lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Kulantaran masalah teknis kagiatan acara dies dilaksanakeun Salasa 10 April 2018. Numutkeun  Nanat  saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu  diadegkeun   8 april  1968 harita ngaranna Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  SGD Bandung  tuluy robah dumasar Keputusan  Presiden  10 Oktober  2005 jadi UIN  SGD  Bandung .  Kulawarga Rengrengan UIN SGDBandung ngawilujengkeun   Dies ka 50 ,Moga- Moga  ku  nincak  dies k a 50 ieu UIN SGD Bandung bisa  terus mere kontribusi dina  pangwangunan Sumber Daya Manusia ( SDM)  nu unggul ,kompetitip turta  mibanda akhlakul karimah  kukituna Dies ka  50  nyokot  tema  “ 50 tahun UIN SGD  Bandung bersinergi membangun peradaban bangsa “.

Nanat ngebrehkeun  perlu sukuran geuningan  nincak umur 50 taun  geus loba meunang prestasi pikareueuseun dinatarana dumasar hasil survey  Kementrian ristek & Teknologi Pendidikan Tinggi  (Kemenristek Dikti)  di taun  2017 tina sajumlah  100 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)   dilingkungan Kemenristekdikti jeung PTN dilingkunan Kementrian Agama (Kemenag)  kaasup  7 besar raihan hasil surveyna ,7 besar  ieu nyaeta  ngawengku   kahiji  UIN Syarif hidayatullah Jakarta ,UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang,UIN  Sultan Syarif Kasim Riau  , urutan kaopat UIN SGD Bandung,  kalima UIN  Walisongo Semarang,kagenep UIN Antasari   Banjarnasin  jeung katujuh UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nyakitu deui di tingkat dunia dumasar  survey 2018 tina 12.000 PTN asup  rangking cukup ngagumbirakeun  di indoneia kaasup urutan 140 jeung  ti sadunya  tina  sajumlah  8337. Tangtuna prestasi ieu  henteu leupas ti jasa para  pendidiri  UIN SGD Bandung ti mimiti Rektor Prof. Dr.KH. Anwar Musadad nepi ka ayeuna Rektor Prof.Dr. KH.Mahmud M.Si . Luyu jeung  harepan umat jeung  bangsa Indonesia pengembangan UIN SGD Bandung nyaeta  paradigma wahyu memandu ilmu dina  bingkai akhlakul karimah. “  Diharepkeun bakal  lahir ulama cendekiawan nu dina  bahasa arab disebut ulul albab  nyaeta  mampu  nyaimbangkeun  antara dikir jeung  fikir fasih ngomong  ayat ayat quraniah  turta neuleuman  ayat-ayat qauniah saperti pernah kajadian  waktu  zaman kajayaan Islam,umat Islam pernah mingpin peradaban dunia di abad 8 nepi ka  13”.pokna.

Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.KH.Mahmud  M.Si netelakeun umur  50 tahun ngarupakeun umur geus  majad  pikeun kampus  mere  kontribusi ka  peradaban bangsa,dunia jeung  agama , Allah menta   tunjukeun  amal  pek digarawe ,aktif  ,mere kontribusi  ka  bangsa jeung agama. Salah sahiji  persoalan mangsa pikahareupeun   bangsa nyaeta  bonus demografi nu bisa jadi masalah tapi oge  bisa jadi berkah . Saupama bonus demografi  ditedunan  SDM nu  produktif .arif jeung santun   tangtuna bonus  bakal jadi berkah ,tapi saupama henteu   nagara ieu   bakal  nambahan loba masalah .“ Di abad milenial ayeuna  teknologi bakal ngagantikeun tanaga manusa . Dumasar ceuk   para futurolog engke  tahun 2050  lowongan pagawean  bakal dicokot ku robot. Bisa dibayangkeun  manusa  kaleungitan pagawean  ,pertanyaanna  saha nu salah., Lembaga  Perguruan Tinggi tangtuna  enggeuh  kana persoalan ieu  ,kulantaran  di umur  produktif  bakal ngaliwatan sistem pendidikan perguruan tinggi , mahasiswa  bakal  jaradi   sarjana,tapi maranehna  henteu  kompetitif bakal  kasingkirkeun ku teknologi ,kukituna lembaga nu dosa.  Ku hal ieu  UIN SGD Bandung ngaaantisipasi  nyieun  visi  jadi Universitas Islam  nu unggul turta  kompetitif di Asia taun  2025 mibanda basis  wahyu memandu ilmu dina  bingkai akhlakul karimah. Kukituna  lain ngan unggul jeung  kompetitif dina digawe wungkul   tapi oge mibanda akhlak mulia .Spirit wahyu memandu ilmu intina sangkan jadi pribadi  mibanda akhlak mulia jadi salah sahiji kategori UIN SGD Bandung dina  nyiapkeun lulusanna  sangkan  bonus demografi jadi berkah nyaeta nguatan akhlakul karimah. Kiwari UIN SGD Bandung oge ngamekarkeun  diri  nuju ka arah leuwih hade. Dumasar  versi internasional  UIN SGD Bandung geus mimiti naek trendna ,saacan  taun 2017 UIN SGD Bandung di iposisi 88 tahun 2018  posisi ka 76  ti  100 universitas top di Indonesia ,trendna naek sok sanajan can nyugemakeun  ,mudah-mudahan  ka hareupna  trendna leuwih hade deui.

Sedengkeun  Lukman Hakim Saifuddin atas nami pribadi sarta salaku   Menteri Agama RI  lian ti ngawilujengkeun  ka sakabeh civitas akademika UIN SGD Bandung  ku geus meunang sagala rupa  prestasi akademik,kelembagaan  ti mimiti ngadegna  8 April 1968 nepi ka kiwari nincak umur 50 taun. Moga moga sakabeh  prestasi  geus dipibanda sangkan tetep  dipertahankeun  henteu eureun  pikeun ngalakukeun ngamekarkeun diri nuju kana  kualitas leuwih hade deui.. “ Dina  siklus  kahirupan manusa biasana umur  50 taun atawa  disebut salaku  usia emas ,memang  bisa dianggap salaku tahap kematangan mental “ ceuk Lukman Hakim Saifuddin. .Nyakitu deui dina ieu kasempetan Menag oge ngingetan  yen ayeuna  urang  keur babarengan ngawangun Indonesia sangkan jadi  bangsa  gede  , boga wibawa  turta ngajenan demokrasi jeung  hak hak kamanusaan universal bangsa nu bisa diuk   sajajar  jeung bangsa gede  lainna. tapi dina waktu nu sarua   oge hayang jadi bangsa gede kudu tetep ngeumbing kana kaarifan lokal sarta peradaban jeung  kebudayaan  urang sorangan. “ Urang  kudu  jadi muslim nu hade bari jeung henteu  ninggalkeun  identitas jati diri jeung  kebudayaan  sorangan  salaku  bangsa Indonesia. Lukman Hakim Saifudin oge  miharep   yen urang sarerea  bisa mempertegas kontribusi  dina ngawujudkeun  peradaban dunia nu  damai . “  Pipinan jeng renrengan  UIN SGD Bandung geus kudu  netepkeun  rencana strategis jangka panjang sangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  bisa ngarojong  kaciptana salaku kampus center of excellent jadi institusi pendidikan tinggi islam  jadi rujukan di widang   kajian islam jeung  masarakat sarta  ngayakeun  riset ngahasilkeun karya ilmiah,mere kontribusi akademik jadi pionir sarta   jadi pusat pengembangan pemikiran keislaman  berdampak kana  kamaslahatan umat manusa sarta ngahasilkeun rekomendasi pikeun  para pemangku kebijakan lain wae keur  di kementerian agama.pemerintahan  tapi oge keur di sakabeh dunya.

“Dina ieu kasempetan   Lukman Hakim Saifuddin   nitip   pesan nyaeta  sangkan  tranformasi IAIN jadi UIN ti mimiti taun 2005 henteu  ngabalukarkeun  kasingkirkeun   widang-widang pengetahuan jeung  peradaban Islam tapi kudu  jadi ciri khas dibanding universitas lainna sok komo  leuwih ti kitu kampus kudu jadi kampus intitusi pendidikan tinggi islam  panghareupna   mampu ngalakukeun terobosan-terobosan sarta sagala rupa  inovasi ngaintegrasikeunn ilmu-ilmu kaislaman jeung  ilmu-ilmu umum sarta integrasi  oge jeung  lokalitas kebudayaan jeung  peradaban islam sunda nu jadi bagian tina  karakter masarakat jawa barat jeung sabudeureunnana.. “ Kampus UIN SGD Bandung bakal Diangap gede henteu salawasna kulantaran mibanda  prodi prodi sakabeh  disiplin ilmu tapi jadi gede  kulantaran imibanda kakhasan  nu henteu dipiboga  perguruan tinggi  kampus lain “ Muga muga  riset atawa penelitian ku UIN SGD Bandung  ieu  henteu ngan  outputna wungkul  dina publikasi artikel .entong  terpaku ddinya  tapi perlu ngamekarkeun  riset outputna  ngupayakeun pengenbangan infrastruktur riset “.Ceuk Lukman Hakim Saifuddin.   Ketua IKA UIN  SGD Bandung Reni Marlinawati   oge  ngawilujengkeun   sukses  dies natalis ka 50 UIN SGD Bandung ,pihakna jeung sakabeh  alumni ngarasa gumbira   jeung ngahaturkeun nuhun  rasa syukur  ka Allah SWT muga muga engke  UIN SGD Bandung panceg  100 taun umurna  bakal  jadi universitas  paling unggul ,panghareupna  turta mere  kontribusi ka bangsa “ Dina ieu kesempatan oge simkuring mibanda kabahagiaan  nu kacida, kulantaran dina poe ayeuna 10 April 2018  persis hari kalahiran bapak Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.K.H.Mahmud M.Si ,simkuring ngawilujeungkeun wilujeng  ulang tahun ka 56, muga-muga panjang umur,sehat , walafiat sukses berkah  turta salawasna  mawa  maslahat pikeun  umat  jeung  bangsa “.ceuk Reni Marlinawati nu oge nyepeng kalungguhan salaku angggota  DPR RI Komisi 10 (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *