Dr.Tjitji Wartisah S.Pd,M.Pd : Kompetensi Guru Paud Masih Jauh Tina Standar Nasional

Beuki mekarna tuntutan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  ngarojong sakola pikeun ngamaksimalkeun  mutu layanan  pendidikan ku ngaliwatan optimalisasi  manajemen sakabeh komponen pendidikan. Salah  sahiji komponen kudu meunang perhatian  daria,nyaeta komponen guru,kulantaran kacida penting pisan, perlu dimekarkeun  sacara maksimal sangkan bisa mere kontribusi kana ngaronjatna mutu layanan pendidikan Kompetensi  guru nu hade tangtuna bakal mere  kontribusi  kana kualitas  kinerja guru “. Ceuk  Dr.Tjitji Wartisah,S.Pd,M.Pd Kepala  TK (Taman Kanak KanaK)  Asmaul Husna Jl.Teratai Raya No.41  Rancaekek Kab.Bandung dina Disertesina “ Manajemen Pengembangan Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Anak Usia Dini “ waktu ujian sidang  terbuka pikeun ngaraih gelar Doktor (S3) Manajemen Ilmu Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan  Program Pasca Sarjana Uninus  poe Kemis 19 November 2015  di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung nu  hasilna ditandeskeun lulus.“ Alhamdulilah  sok sanajan sibuk di sakola,ngurus kulawarga  di imah  nyakitu deui  di Organisasi sarta nulis buku  ari dikeureuyeuh mah  kuliah rengse oge.  Simkuring  taun 2012  mimiti asup ka ka Program Pasca Sarjana S3 Uninus  meunang  beasiswa  ti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) nyaeta minangka penghargaan atawa ajen salaku guru  mibanda prestasi Jenjang TK Juara I Tingkat Provinsi Jawa Barat jeung Juara II Tingkat Nasional “.pokna.

Numutkeun Tjitji  saperti diberitakeun Koran Giwangkara sangkan mere kualitas guru nu hade  perlu ayana kagiatan manajemen  ngamekarkeun konmpetensi guru sarta  ngabina guru Paud dina meunteun sarta proses hasil diajar,guru Paud sangkan bisa komunikasi sacara efektif,empatik,santun ka peserta didik, ngamanfaatkeun teknologi jeung komunikasi pikeun kagiatan ngadidik .Nyakitu deui guru Paud kudu nguasa karakteristik peserta didik tina aspek fisik,moral,sosial,kultural,emosianal jeung intelektual. Materina diarahkeun  kana kamampuhan pahan kana karakteristik peserta  didik usia dini nu aya pakuat pakaitna jeung  aspek fisik,intelektual,sosial-emosional,moral  jeung sosial budaya.

Oge guru Paud kudu nguasa teori belajar jeung prinsip-prinsip pembelajaran sifatna ngadidik. Materi diarahkeun kana kamampuhan paham kana teori belajar jeung prisip-prinsip maen bari diajar tapi ngadidik sarta  ngamekarkeun turta nerapkeun  sagala rupa strategi,metode ,teknik maen  bari diajar sifatna holistik ,otetintik jeung mibanda makna.   Pon kitu deui  kudu  ayana kagiatan perencanaan program ngamekarkeun kompetensi guru ngawengku lian ti netepkeun tujuan  jeung target  ngamekarkeun kompetensi guru Paud ,ngarumuskeun strategi ngamekarkeun kompetensi guru Paud ,nangtukeun sumberdaya nu diperlukeun sarta netepkeun indikator hasil henteuna program ngamekarkeun kompetensi guru Paud.Nalungtik dilapangan Tjitji  nembrakkeun  kualifikasi  akademik  jeung kompetensi guru Paud geuningan kanyataanna  masih jauh tina standar nasional pendidikan. Hal ieu balukar  tina kurangna sarana fasilitas belajar  jeung  faktor guru. Kulantaran guru  can digawe sacara soson soson jeung  kamampuhan profesional guru masih handap  Sumber Daya Manusia (SDM) henteu luyu jeung kualifikasina.

Dumasar  data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia  kiwari aya 252.000 guru Paud sumebar di Indonesia,tina sajumlah ieu  ngan 15,7 % mibanda kualifikasi S1 boh ti jurusan Paud sarta ti jurusan sejennna nu henteu relevan jeung Paud.Sedengkeun  24 %  sejenna ngarupakeun tamatan Diploma 2 ,Diploma 3. Sesana  60,6 % mibanda kualifikasi  pendidikan di handapeun D2. Kondisi ieu  ngabuktikeun  yen layanan Paud  ditanngani ku SDM  nu henteu luyu jeung kualifikasina.   Guru nu henteu luyu jeung  kualifikasina/kompetensina  bakal ngabalukarkeun   goreng dina pembelajaran ,kulantaran pendidikan Paud mibanda karakteristik nu beda jeung pendidikan  sejenna.Saupama guru henteu mibanda kompetensi  di bidang Paud  bisa mispersepsi dina pelaksanaan pembelajaran.

“ Kukituna perlu guru Paud mibanda kualifikasi  kompetensi guru Paud dumasar kana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Ri No.16 Taun 2007 ngeunaan Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru,Kualifikasi akademik guru Paud  nyaeta lian ti  kudu mibanda ijazah D-II PGTK ti Perguruan Tinggi Terakreditasi sarta mibanda ijazah minimal SMA/sadarajat sarta mibanda sertifikat pelatihan/pendikan kursus PAUD terakreditasi.” Pokna. Tjitji lahir di Bandung 19 Februari 1971,ti mimiti taun 1990 jadi guru TK  sarta 2007 meunang sertifikasi guru TK  sedengkeun di taun 2008 diangat CPNS Guru TK Kab.Bandung. Prestasi  kejuaraan,lomba-lomba ti taun 2003 sering diraih boh di tingkat kab.,provinsi  sarta nasional  jeung di  taun 2013  sempet  nulis 5  judul  buku pikeun Paud dimedalkeun Penerbit Erlangga. Tjitji kiwari lian ti ngajar oge aktif di organisasi IGTKI-PGRI kab.Bandung salaku Sekretaris sarta Ketua PKG Paud Kec.Rancaekek.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *