Dr.Tjitji Wartisah S.Pd,M.Pd : Kompetensi Guru Paud Masih Jauh Tina Standar Nasional

Beuki mekarna tuntutan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  ngarojong sakola pikeun ngamaksimalkeun  mutu layanan  pendidikan ku ngaliwatan optimalisasi  manajemen sakabeh komponen pendidikan. Salah  sahiji komponen kudu meunang perhatian  daria,nyaeta...