Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd :Pendidikan Karakter Di Sakola Ngarupakeun Kagiatan Terpadu

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Cibinong kabupaten Cianjur Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd  netelakeun  sangkan tujuan pendidikan karakter di sakola bisa direalisasikeun  diharepkeun sakabeh perencanaan jeung program bisa ngarojong  turta  ngajabarkeun  kawijaksanaan pendidikanna. “Ngeunaan  Pelaksanaan program pendidikan karakter geuningan  kiwari kanyataanna  masih aya nu can sagemblengna ngalaksanakeun program pikeun ngamekarkeun karakter peserta didik, lian ti kulantaran prosedur operasi standar (SOP) nu ngatur tata aliran pagaweanna jeung pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter kurang jelas jeung henteu spesifik oge can diterapkeunnana pengintegrasian pendidikan karakter kana satiap pelajaran.Pemerintah sakudu na mah mimanda komitmen nu kuat dina hal struktur birokrasi,utamana mere otonomi ka pihak sakola “.ceuk Nonong  waktu mertahankeun disertasina “ Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Karakter Di SMA (Suatu Kasus di SMAN 2 Cianjur  & SMAN I Cibadak Sukabumi) dina  sidang ujian pikeun meunang gelar Doktor widang manajemen pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan  Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) lumangsung Rebo 29 Mei 2013 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung dihareupeun  Promotor Prof.Nana Syaodih Sukmadinata M,Pd,Ko Promotor Prof.Dr.H.Sanusi Uwes M.Pd sarta anggota Promotor Dr.H.Nanang Hanafiah,M.M.Pd nu hasil ujianna meunang predikat Yudicium Cumlaude Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,77.Numutkeun promovendus faktor nu ngarojong pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter nyaeta kurikulum,gedong jeung sarana sakola,guru,peserta didik jeung orang tua. Sakola  ngarupakeun hiji system,dijerona ngalibetkeun sagala komponen jeung sajumlah kagiatan nu perlu dikokolakeun sacara hade,tertib pikeun ngudag tujuan..Pihak sakola kukituna perlu ngaronjatkeun peranna salaku nu mere motivasi ka para guru supaya leuwih proaktif dina ngamekarkeun karakter peserta didik.

Satuluyna  Nonong nu alumni Sarjana  (S1) jururusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung  taun 2000  sarta Pascasarjana (S2) program studi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta  taun 2008  leuwih jauh ngajentrekeun  perencanaan program pendidikan karakter nyaeta rumusan visi jeu misi program pengembangan diri,program pembiasaan sarta pengembangan kemitraan jeung orang tua.Sedengkeun ari pelaksanaan program kebijakanna  ngarupakeun kagiatan terpadu ku ngaliwatan belajar mengajar di kelas,kagiatan sapopoena mangrupa budaya,satuan pendidikan,kegiatan ko –kurikuler  jeung ekstra kurikuler nyakitu deui kagiatan sapopoena di imah jeung di masarakat dilakukeun bertahap ku ngaliwatan penanaman,penumbuhan,pemantapan jenug pengembangan pikeun ngabentuk  karakter peserta didik.

Program perencanaan  jeung pelaksanaan kebijakan ieu teh  lian ti  mawa implikasi kana kaudagna tujuan pembelajaran oge peserta didik jadi  biasa ngawangun kagiatan nu nembongkeun perwujudan nilai karakter,ningkatkeun kamampuan,kreativitas peserta didik, potensi bakat jeung minat,pon kitu deu kaciptana proses penguatan ti orang tua  jeung tokoh ,masarakat kana perilaku berkarakter mulia.

“ Oge mawa hasil kabentukna peserta didik nu mibanda karakter dina dimensi religious : sidiq,amanah,fazthonah jeung tablig sarta mibanda potensi kognitif,afektif  sarta psikomotor nu teraktualisasi dina kahirupannana turta mibanda logika,rasa,dina ngajalin hubungan intra personal, dina kahirupan di masarakat “.tandes  Nonong nu aktif  oge di  organisasi Tim Pengurus PKK Kecamatan Agrabinta sarta kec.Cibinong  taun 1993-1998,Panitia Pemilihan Kec. Taun 2004-205 sarta aktif  salaku pengurus(Bendahara) MKKS SMP kab.Cianjur  ti mimiti taun 2011 nepi ka ayeuna. Nonong nyaeta anak bungsu boga lanceuk opat ti pasangan ibu Rokayah(Alm) jeung bapa Abidin Sugandi (Alm) dilahirkeun di Cikangkareng kecamatan Cibinong kabupaten Cianjur  22 Januari 1970  nu dina taun 2000  nikah jeung Derus Januari Rahsad boga anak ,Ranie Melanie jeung Nuanza Pranggita Aurora (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *