Dr.Ade Anwar ,M.M.Pd : Program Pendidikan Keunggulan Lokal Nyoko Kana Tujuan Sakola

Dosen TNI AU di Skadik 201 Lanud Sulaiman Dr.Ade.Anwar,M.M.Pd netelakeun perencanaan manajemen strategik di sekolah berbasis keunggulan lokal utamana mata pelajaran produktif nu diluyukeun jeung kaahlian atawa jurusanna masing-masing prinsipna sarua nyaeta kepala sekolah saacanna ngalaksanakeun kebijakan ngeunaan program keunggulan lokal nu dilaksanakeun di sakola masing-masing ngamimitian kagiatan sacara babarengan  jeung dewan guru sarta staf nyusun program pendidikan mibanda basis keunggulan lokal nu nyoko kana visi,misi jeung tujuan sakola. Hal ieu ditetelakeun dina   kesimpulan disertasina  judulna “ Manajemen Strategik Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal “ ( Studi Deskritif Kualitatif di SMKN 6 Kota Bandung dan SMKN 1 Katapang Kab Bandung ) dina ujian sidang  terbuka pikeun ngaraih gelar  Doktor (S3)  Widang Ilmu  Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) dihareupeun  Ketua Sidang  Prof.Dr.H.Sutaryat Trismansyah,MA nu oge salaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Uninus sarta Penguji Prof.Dr.H.Cece Rakhmat,Prof.Dr.H.E.Mulyasa,M.Pd,Prof.Dr.Achmad Sanusi,Dr.H.Daeng Arifin,M.Si jeung Prof.Dr.Hj.Mulyani Sumantri,M.Ed lumangsung poe Rebo 21 Maret 2018 di kampus  Jl,Soekarno Hatta.No.530 Bandung hasilna ditandeskeun lulus meunang IPK (Indek Prestasi Kumulatif) 3,73 Yudicium Cum Laude.

Numutkeun Ade Anwar saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dumasar tina kasimpulan ieu kukituna perencanan manajemen strategik di sekolah berbasis keungulan lokal utamana mata pelajaran produktif diluyukeun jeung keahlian sarta jurusan dilaksanakeun kagiatana  sacara babararengan lian ti  mawa implikasi meunang rojongan ti sakabeh warga sekolah  lingkungan sakola,rojongan ti dunia usaha  turta dirojong ku sarana prasana cukup,tenaga professional  mangaruhan  kana implementasi pelaksananaanna lumangsung lancar.turta hade. “ Sedengkeun evaluasi manajemen strategik di sekolah berbasis keungulan lokal kepala sakola ngalakukeun evaluasi sakabeh program boh evaluasi internal ngaevaluasi progra,sarta evaluasi pelaksanaan program  jeung evaluasi tenaga pendidik. .“Hal ieu dilakukeun kepala sekolah pikeun mikanyaho  nepi geus kamana proram pendidikan berbasis keungulan lokal dilaksanakeun,naha geus luyu jeung program nu ditetepkeun sarta pikeun mikanyaho kamampuan tenaga pendidik dina ngabimbing siswa luyu jeung program. Nyakitu deui evaluasi external ngawengku evaluasi kana sarana jeung prasarana,evaluasi ka kemitraan sekolah jeung masarakat  dilakukeun kepala sekolah pikeun mikanyaho naon wae sarana jeung prasarana  nu dibutuhkeun sangkan program geus ditetepkeun bisa dicapai sacara hade sarta mikanyaho kemitraan jeung masarakat dina ngarojong program pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakeun di sekolah. “ Hasil evaluasi internal jeung ekternal dilakukeun kepala sekolah ieu bisa dijadikeun patokan kepala sekolah  keur  nangtukeun kebijakan dina nyokot tindakan  naha program ieu bisa dituluykeun atawa henteu”ceuk Ade Anwar.

Ade Anwar ngebrehkeun faktor nu ngarojong sarta ngahambat manajemen strategik di sekolah berbasis keunggulan lokal nu dilaksanakeun di SMKN 1 Katapang  kabupaten Bandung jeung SMKN 6 kota Bandung ieu tetep aya diantarana faktor pendukung nyaeta  aya sadiana tenaga pendidik professional,sarana prasarana cukup,ayana bantuan dana ti pemerintah daerah,ayana bantuan ti orang tua (komite),ayana pamenta tenaga kerja ti dunia usaha jeung industri. Ari faktor penghambatna nyaeta dunia usaha jeung industri di Bandung masih saeutik,mere   dana bantuan ti pemerintah pikeun kagiatan pendidikan berbasis keunggulan lokal nyakitu deui ,henteu walatrana masarakat paham kana penyelenggaraan pendidikan  ngabalukarkeun sulit nyiptakeun parobahan-parobahan ka arah ngaronjatkeun mutu pendidikan jeung masih ngawatesanna tempat pemasaran hasil produksi ti Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL). Dina ieu kasempetan Ade Anwar nepikeun rekomendasi ka Dinas Pendidikan nyaeta kaserapna lulusan SMK di dunia usaha/industri nunjukeun upaya sekolah dina ngaberdayakeun sakabeh kekuatan nu aya jeung nerapkeun lengkah manajemen strategik bisa ngamunculkeun kakuatan-kakuatan bisa ngatasi kalemahan  sarta mampu ngamangfaatkeun peluang  dina nyanghareupan tantangan. “ Sangkan  bisa kajaga  bari jeung  terus ditingkatkeun kukituna dibutuhkeun rojongan daria ti pemerintah ku sagala rupa kebijakan nu ngarojong kana mekarna SMK jeung lulusanna”.Ceuk Ade Anwar kalahiran Subang 23 Maret 1972  alumni  S1 IAIN SGD Bandung,, jeung alumni S2 Uninus , kungsi  digawe salaku Anggota Bintal Lanud Sulaiman tuluy salaku Parohani Lanud Sulaeman satuluyna  ti taun 2009 nepi ka ayeuna salaku Instruktur Dosen Gol VI Skandik 201 Lanud Sulaiman  (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *