Peran Kopertais Dina Kawijakan Wasdalbin Ka PTAIS Can Optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati ( SGD) Bandung  Dr.H.A.Rusdiana MM netelakeun Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) salah sahiji unsur penting nu ngaimplementasikeun kawijakan Wasdalbin (Pengawasan & pembinaan) ka PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) can optimal. “Ku can optimalna ngabalukarkeun sabagian gede PTAIS nu kiwari jumlahna  sumebar di Indonnesia aya 461 PTAIS masih can akuntabel .Hal ieu diindikasikeun ku  nilai akreditasi di satiap PTAIS.Kanyataan ieu ngabuktikeun yen masih lemahna implementasi kawijaksanaan Wasdalbin nu dilakukeun ku Kopertais “ ceuk Rusdiana netelakeun  dumasar hasil panalungtikanna dilakukeun di  tilu Kopertais  nyaeta Kopertais Wilayah I DKI Jakarta,Kopertis Wilayah II Jawa Barat Banten  jeung Kopertis Wilayah IV Surabaya  waktu mertahan disertasina “ Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan  Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Perguruan Tinggi” pikeun meunang gelar Doktor widang  manajemen pendidikan program studi manajemen pendidikan di Program Pasca Sarjana Uninus di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung sawatara  nu anyar kaliwat diberitakeun Koran Giwangkara  hasilna dinyatakeun lulus.

Numutkeun  Rusdiana  nu ngajadikeun hal eta akibat henteu ayana  kasepahaman   kana  eusi kawijakan Wasdalbin KMA 156/2004  nu dijabarkeun luyu jeung Keputusan Dirjen Pendidikan Islam  Nomor DII/497/2007 ngeunaan tugas,fungsi jeung mekanisme  kerja Kopertais. Henteu ayana kasepahaman ieu disababkeun ku lemahna aspek komunikasi kawijakan tina nu  nyieun kawijakan (Menteri Agama RI) ka pelaksana kawijakan khususna Kopertais. Masing-masing Kopertais jumlahna aya 13 Kopertis  mibanda pemahaman  nu bareda jeung isi kawijakan . Tina akibat henteu seragamna  pemahaman mangaruhan kana mekanisme,pengawasan jeung pengendalian, pembinaan PTAIS di wilayah masing-masing Kopertis.“ Kakurang optimalan pelaksanaan Wasdalbin nu dilakukeun ku Kopertais nu leuwih parah deui mah oge  akibat tina kasalahpahaman ngeunaan isu otonomi pendidikan nu mere kesan yen Kopertais henteu meunang ngalakukeun intervensi ka PTAIS  kaasup dina  hal Wasdalbin.

Dina ieu kasempetan Rusdiana ngebrehkeun hasil panalutingkanna ngeunaan dampak implementasi kawijakan Wasdalbin di Kopertais  Wilayah II Jabar & Banten nu kiwari ngabina 94 PTAIS,141 jurusan program studi nu jumlah mahasiswana kurang leuwih 22 ribu mahasiswa nu sumebar di dua propinsi Jabar jeung Banten.Hasilna nunjukeun fakta yen tina 94 PTAIS sarta  141 program studi di Kopertais Wilayah II Jabar& Banten  aya 52 atawa 36,87 % nu kategori 2 prodi meunang peringkat akreditasi A,30 terakreditasi B jeung 20 jurusan program studi meunang predikat akreditasi C.Sedengkeun sesana nu 89 atawa 60,13 % tina jumlah program studi can kaakreditasi.“ Hal ieu nunjukeun masih handapna mutu PTAIS di Kopertais Wilayah II Jabar & Banten dina ngabantu jeung ngabina sangkan sakabeh PTAIS di wilayahna bisa kaakreditasi jeung ngaronjatkeun peringkat nilai akreditasi ti satiap PTAIS nu geus kaakreditasi ku ngaliwatan pengawasan,pembinaan,pengendalian jeung pemberdayaan”.ceuk Rusdiana kalahiran Dusun Puhun desa Cinyasag,kec.Panawangan.kab Ciamis 21 April 1961anak kahiji  ti tujuh saudara pasangan bapa Sukarta (Alm) jeung ibu junirah nu oge kiwari salaku dosen manajemen di Fakultas Sains & Teknologi UIN SGD Bandung sarta dosen di sababaraha PTAIS Kopertis Wilayah II Jabar & Banten sarta salaku konsultan PTAIS.

Kukituna  pikeun ngungkulan ngeunaan can optimalna pelaksanaan kawijaksanaan Kopertais promovendus lian ti peupejeuh ka pemerintah nyaeta Kementrian Agama sangkan dina netepkeun tujuan  jeung program kawijakanna kudu luyu jeung visi,misi,tujuan sarta kondisi lingkungan Kopertais jeung PTAIS.perencanaanna  ngalibetkeun unsur-unsur nu mibanda kapentingan.Nyakitu deui dina  ngalaksanakeun implementasi kawijaksanaan keur  ngawujudkeun akuntabilitas PTAIS  sakuduna mah leuwih mentingkeun pelayanan sahade-hadena  nu prinsipna  melayani lain keur dilayani jeung pemberdayaan  nu dimekarkeun ngaliwatan  strategi ku cara ngaronjatkeun pelayanan nu mibada mutu ,penegakan hukum,ningkatkeun kecakapan-kecakapan atawa prestasi pikeun pengelola,utamana kecakapan nu anyar luyu jeung kabutuhan,ngamekarkeun organisasi ka arah dinamis,kreatif,fungsional jeung efektif salaku faktor perubahan jeung nyanghareupan parobahan  sarta ngaronjatkeun motivasi para pengelola organisasi. Hal ieu penting ngarupakeun konsep strategis dina ngawujudkeun PTAIS nu akuntabel jeung mibanda daya saing.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *