Ketua LPPM STIE INABA Yoyo Sudaryo Meunang Gelar Doktor

Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) INABA Bandung  ti mimiti Rebo  tanggal  31 Juli 2013 mibanda hak ngagunakeun  gelar S3 nambah   ngalengkepan  ngaranna  jadi Dr.Yoyo Sudaryo,SE,MM,Ak ,kulantaran  dina ieu kesempetan inyana  ditandeskeun  lulus meunang gelar Doktor  dina  widang manajemen pendidikan Program Studi  Manajemen Pendidikan  Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Hasil kalulusanna  geuningan cukup nyugemakeun nyaeta  yudicium   sangat memuaskan  Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,52 ditandeskeun ku Promotor Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,M.P.A dijejeran Ko Promotor Prof.Dr.H.Udin Syaefudin Sa’ud,Ph.D   jeung anggota Promotor Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd  dina  sidang  ujian terbuka sarengsena promovendus mertahankeu  disertasina “ Model Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi Dengan Pendekatam  Strategic Balanced Scorecard  (Studi  pada 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandung) lumangsung di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung.

 Numutkeun  promovendus  kelahiran  Ciamis 9 Desemnber 1969 ti pasangan bapa H.Djalil Natasunda jeung ibu Hj.Rosih nu jadi kasang  tukang  dina  penelitian ieu teh saperti diberitakeun di Koran Giwangkara nyaeta  yen  kinerja perguruan tinggi nu kiwari  dimekarkeun  masih  sawates  salaku  model  ngan  saukur  ngukur kinerjana wungkul ,sedengkeun dina  ngamekarkeunnana oge   leuwih  museur kana kalengkepan struktur indikatorna, nyakitu deui  kinerja perguruan tinggi ngan saukur   dipersepsikeun  dijadikeun  ukuran hasil evaluasi kualitas perguruan tinggi dumasar  Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) sarta kinerjana  oge  masih dilumakukeun  sawates  ukuran kualitas nu kudu ditenudan  manajemen perguruan tinggi  pikeun nyumponan regulasi. jeung  kinerjana can ditafsirkeun salaku manajemen kinerja nu sakuduna mah diterapkeun boh dina ngudag visi jeung misi masing-masing  perguruan tinggi pon kitu deui visi jeung misi  pendidikan tinggi ti pemerintah can dipikanyaho  ngeunaan validitas tina indikator-indikator kinerjana  ngawengku  eusina nyakitu deui kontruksina. Kukituna  penelitian  ieu mibanda tujuan ngamekarkeun hiji model manajemen kinerja perguruan tinggi dumasar Strategic Map Balanced Scarecard ti Kaplan & Norton  Balanced Scorecard diperlukeun salaku system manajemen kinerja narekahan turta  nerjemahkeun visi,misi jeung strategi organisasi kana aksi nyata dumasar umpan balik sacara internal  tina proses bisnis  nu dijalankeun  sarta sacara eksternal  tina hasil  respon pelangan nyakitu deui kasehatan keuangan.

Strategy map ngarupakeun  presentase visual tina strategi ngarupakeun  aktualisasi Balanced Scorecard  ku ngaliwatan  ieu diharepken bisa dimekarkeun  hiji model manajemen kinerja nu bisa digunakeun  pikeun ngaantisipasi  saingan bebas di era global,satiap organisasi dituntut pikeun mibanda kamampuan  sangkan hasil dina saingan”.ceuk  Yoyo alumni S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen  Unpas jeung Fakultas Ekonomi jurusan Akutansi Uninus,,Program Profesi Akutansi (PPA) Unisba nu kungsi digawe salaku Manager keuangan PT.Aristan Consultan Engineering,dosen tetap  Yayasan Indonesia Membangun STIE INABA di Prodi manajemen sarta pangalaman ngajar di   PAAP Unpad Program Manajemen Pemasaran Akutansi,STIE Miftahul Huda Subang Pamanukan,STIE Stembi,STIE Galuh Ciamis jeung Fakultas Ekonomi Unbar Bandung. “Dumasar hasil  penelitian kaungkab  yen visi jeung misi di 6 STIE di Bandung sacara relatif  henteu jauh beda sok sanajan mimanda kekhususan masing-masing   tapi  masih  aya kasenjangan  antara visi & misi organisasi jeung visi & misi individu salaku  bangbaluhna. Ku masalah ieu teh simkuring ngarekomendasikeun sangkan  6 STIE di Bandung bisa ngomean system informasi antara pemilik salaku principal jeung pengelola salaku agent ku ngaliwatan ngamekarkeun  good corporate governance sarta mungsikeun motif masing-masing stakeholders salaku penggerak manajemen kinerja.   

Satuluyna inyana netelakeun  6 STIEdi Bandung nu dijadikeun penelitianna ngawengku STIE Tridharma,Inaba,Ekuitas,STAN IM, Stembi jeung Pasundan nu  mibanda program studi akreditasi B tina total 13 STIE di Bandung ,sedangkan STIE  liana program studina akreditasi C. STIE  program studi akreditasi B mibanda tingkat saingan leuwih luhur tinimbang STIE  program studi akreditasi C. “ Minat calon mahasiswa pikeun nuluykeun studi ka program studi akreditasi B relatif leuwih luhur kulantaran dipersepsikeun ngajanjikeun kualitas pendidikanna  leuwih hade  “ .teges  Yoyo nu sapopoena disagigireun  kasibukannana  salaku Ketua LPPM  STIE INABA di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.448  Bandung oge aktif miluan pendidikan latihan seminar regional,nasional  salaku peserta jeung penyaji  pon kitu deui nulis  buku,modul laporan penelitianna geus loba dipublikasikeun .(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *