Dr.Dudung Mulyadi ,ST,MM : Guru Ngajar Ngagunakeun Metode Variasi Mangaruhan Kana Prestasi Belajar Siswa Ngaronjat

Hasil henteuna proses pembelajaran gumantung kana sababaraha hal,salah sahijina  nyaeta model pembelajaran nu luyu turta  sangkan kataji  dipikaresep   peserta didik turta ngagali potensi peserta didik dina mempelajari materi rek ditepikeun..Guru mibanda peran penting dina ngokolakeun proses pembelajaran sabab guru salaku pendidik digawe paling hareup kukituna guru ngarupakeun konci hasil henteuna  peserta didik oge guru nangtukeun angka Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). “ Budaya mengajar nu luyu pikeun ngaronjatkeun mutu pendidikan nyaeta model pembelajaran ngagunakeun metode jeung teknik belajar bervariasi pikeun ngaronjatkeun aspek kognitif,afektif ,psikomotorik  siswa  dirojong ku hiji kakuatan bisa ngaoptimalkeun kinerja guru saperti believing skill,operasinal skill jeung management and leader skill”.Ceuk Dr.Dudung Mulyadi,ST,MM pendiri Yayasan Bakti Nusa Bangsa Indonesia jeung SMK,SMP IBG ( Informatika Bina Generasi Bogor ) Kecamatan Ciomas  Kabupaten Bogor nu ayeuna salaku Pengawas di Yayasan ieu saperti diberitakeun Koran Giwangkara  waktu mertahankeun disertasina “ Peranan Guru Dalam Budaya Mengajar Untuk Meningkatkan  Prestasi Belajar Siswa ( Studi Deskriftif Kualitatif pada Guru Matematika Di Tiga SMP Negeri Kabupaten Bogor Jawa Barat ).dina sidang ujian promosi Doktor (S3) Widang Manajemen Pendidikan Program Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) lumangsung Rebo 21 Maret 2018 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung hasilna lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,47 Yudicium Sangat Memuaskan.

Numutkeun Dudung  dumasar kasimpulan  hasil  penelitianna  dina   pelaksanaan  budaya mengajar pikeun  ngaronjatkeun prestasi siswa di tilu SMP Negeri  Kabupaten Bogor Jawa Barat  nyaeta di SMP N 1 Ciomas,SMPN 2 Tamansari jeung SMP N 2 Dramaga lian ti geus ngalaksanakeun kagiatan perencanaan nyoko kana teori jeung aturan pemerintah  oge geus ngalaksanakeun kagiatan belajar mengajar tujuanna ngarobah kalakuan siswa sangkan bisa ngaronjatkeun kamampuan berpikir (ranah kognitif),kamampuan bersikap (ranah afektif) jeung kamampuan bertindak (ranah psikomotorik)  geus mawa implikasi kana parobahan kalakuan siswa saperti kamampuan berpikir,bersikap jeung kamampuan bertindak  kukituna mangaruhan kana prestasi belajar siswa ngaronjat. Ku geus  mawa pangaruh  tilu ranah  dina nepikeun materi ku guru ka siswa tangtuna  perlu dironjatkeun deui supaya kamampuan perilaku siswa jadi leuwih optimal nyakitu deui penyampaian ranah kognitif perlu ditingkatkeun kana aspek analisis,sintetis jeung aspek evaluasi. Hal ieu katangen tina masih saeutikna  guru ngukur kamapuan  siswa dina ngaindentifikasi masalah.,ngakolerasikeun teori kana masalah jeung kamampuan meunteun teori kana  mecahkeun masalah.Sedengkeun penyampaian ranah efektif oge perlu ditingkatkeun kana aspek kaorganisasian jeung aspek karakterisasi nu ditunjukeun tina kamampuan siswa taat kana aturan sakola tacan sagemblengna sarta masih ;loba siswa  nu tacan ngarengsekeun tugas ti guru.Sedengkeun penyampaian ranah psikomotorik oge  perlu ditingkatkeun dinaq aspek pengalamiahan jeung aspek artikulasi sangkan bisa ditinggali tina junlah siswa ampir merata antara siswa nu henteu ngalaman kasulitan merlukeun bimbingan sarta siswa  nu henteu ngarandapan kasulitan merlukeun bimbingan jeung siswa ngalaman hambatan dina ngarengsekeun masalah.

Dudung ngajentrekeun hambatan  dina pelaksanaan budaya mengajar pikeun ngaronjatkeun prestasi belajar siswa kaungkab  nyaeta aya  factor  internal siswa ngawengku aspek kamampuan siswa jeung aspek ketidahadiran siswa. Aspek kamampuan siswa dina nguasa materi nu disabakeun ku daya serap kurang,,bakat hentu tembong,minat kurang tumuwuh ,motivasi belajar henteu tembong  jeung kesehatan mental (emosi).Aspek ketidakhadiran siswa disababkeun ku kalakuan siswa saperti ijin,kedul diajar jeung bangor sarta ekonomi orang tua kurang ngarojong. Nyakitu deui hambatan ayana factor eksternal siswa ngawengku aspek SDM (Sumber Daya Manusia) jeung aspek Media Sosial (Medsos). “ Aspek sumber daya manusia sekolah hambatan dina hal ieu nyaeta kakurangan guru mata pelajaran. sarta aspek hambatan  Medsos nu paling signifikan nyaeta siswa sering ngagunakeun HP (Handphone)  ngaganggu kagiatan siswa belajar “.pokna. Pikeun nyanghareupan hambatan ieu ceuk Dudung aya solusi ti sekolah nyaeta Kepala Sekolah narekahan ku cara merhatikeun faktor internal jeung eksternal siswa mgawengku opat aspek nyaeta nu kahiji aspek kamampuan nguasa materi sarta ngalaksanakeun  tambahan jam belajar  mangrupa bimbingan belajar jeung remedial, nu kadua aspek ketidakhadiran siswa solusi diluyukeun jeung alesan siswa halangan hadir nyaeta gering atawa ijin,alasan ekonomi, ngedul jeung bangor.

Pikeun siswa  nu henteu hadir alesanna gering,sekolah ku ngaliwatan perwakilan ngadatangan orang tua,saupama orang tua henteu mampu, sekolah ngabantu biaya pengobatan.Katilu aspek SDM sekolah,hambatan nu dina penelitian ieu nyaeta guru mata pelajaran matematika kurang jumlahna ,solusi jangka pendek dilakukeun kepala sekolah ku cara nambahan jam ka guru matematika nu aya turta nambah guru honorer atawa Guru Tidak Tetap (GTT),solusi jangka panjang  Kepala Sekolah ngusulkeun  nambah guru mata pelajaran ka pemerintah jeung Kaopat aspek  Media Sosial dina hal ieu Kepala Sekolah narekahan hambatan ku cara nyieun kebijakan siswa henteu dimeunangkeun mawa HP ka sakola sarta bareng  jeung guru mata pelajaran mere bimbingan jeung pengarahan ka siswa ngeunaan  media sosial. “Solusi kepala sekolah nu cermat turta bijak dina nyanghareupan hambatan belajar siswa mawa implikasi kana beuki hadena kagitan guru dina ngajalankeun kebijakanna  ngabalukarkeun warga sekolah utamana kepala sekolah,guru jeung siswa tetep teguh ngajalankeun profesina masing-masing “.ceuk Dudung Mulyadi kelahiran  Ciamis 5 Desember 1963 anak katilu ti passangan Bapak Drs.H.Amya (Alm) jeung ibu Hj.Ningrum.  Dudung  Mulyadi Kawin jeung Hj.Akhomedah,S.Pd,MM ,mibanda tilu anak nyaeta Denny Setia Mulyadi,S,Kom,M.Ti,Danny Purnama Mulyadi,A.Md jeung Dinny Hidayanti Mulyadi. Dudung Mulyadi lulusan  DIII Teknik Sipil Poletiknik ITB Bandung (ayeuna Polban), S1 Fakultas Teknik Universitas Ibnu Khaldun Bogor,S3 Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor.Pagawean di widang pendidikan kungsi ngajar di SMPN Gabus Wetan jeung di SMP PGRI Gabus Kulon Indramayu jeung di SMA Kornita Bogor.Sedengkeun widang kontruksi geus pernah digawe di sababaraha perusahaan.di Jakarta,Cikampek jeung Bogor. Kiwari Dudung Mulyadi kagiatan sapopoena lian ti salaku pengawas Yayasan oge salaku General Manager Project Kirana Group pembangunan kawasan perumahan sederhana & menengah di wilayah Tanggerang ,Bekasi di PT Argo Subur Sentosa jeung PT Kirana Surya Perkasa  sarta di widang pertanian ngagabung jeung kelompok tani (GAPOKTAN) Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor ngalola usaha budi daya ikan “ Catfish Poin”.(Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *