Guru Kudu Bisa Numuwuhkeun Sumanget Nasionalisme

Satiap guru kudu bisa ngagedurkeun turta numuwuhkeun sumanget nasionalisme ka anak didikna,pikeun ngajarkeun micinta ka bangsa jeung nagarana sorangan. Memang    pentingn pisan  micinta lemah cai atawa tanah air teh  malahan...