FKIP Uninus Masrahkeun Yudicium PPG Sarjana Mendidik Daerah TerdepanTerluar Tertinggal

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus) saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Rebo 25 Januari 2017 masrahkeun  Yudicium  pikeun mahasiswa  Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sarjana Mendidikdaerah Terdepan,Terluar,Tertinggal (PPG SM-3 T) Angkatan IV taun 2016 lumangsung di Rohangan Pasca Sarjana Uninus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung.Kagiatan acarana dipimpin Rektor Uninus Dr.H.Suhendra Yusuf,MA dijejeran rengrengan Wakil Rektor,Dekan FKIP Uninus Dr.H.Hendi Suhendraya Muchtar, M.Pd.Wakil Dekan jeung Sekretaris PPG SM-3T Uninus Dr.H.Agus Mulyanto  nyuluran Ketuana Dr. Hanafian sarta hadir 33  mahasiswa peserta Yudicium PPG-SM-36T Uninus tina sajumlah 34 peserta masing-masing 15 peserta PPG Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia,19 peserta  PPG Pendidikan Matematika .Dina ieu kasempetan acara saurang peserta ti PPG Pendidikan Matematika henteu hadir dianggap ngundurkeun diri,kukituna jumlahna ngan 33 peserta nyaeta   masing-masing 5 peserta asalna  ti Gorontalo,9 peserta Makasar,4 peserta Palopo,10 peserta Nusa Cendana,3 peserta Kupang,2 peserta Flores.

Numutkeun Agus Mulyanto dina ieu kasempetan acara  nyaeta masrahkeun  SK Yudicium jeung Surat Keterangan (SK) sertifikat guru professional kakara  ka  28  peserta tina sajumlah 33 peserta kulantaran 5 peserta masih nyesakeun salah sahiji persyaratan nu can kacumponan nyaeta lulus Ujian Tulis Negara (UTN),kukituna  ka 5 pesertana  ngan   masrahkeun surat keterangan pernyataan yen maranehna geus rengse miluan sakabeh tahapan PPG sacara hade sarta boga hak pikeun miluan UTN dina periode bakal datang. Di periode bakal datang Uninus bakal ngayakeun PPG-SM-3T kulantaran Uninus  nyaeta salah sahiji perguruan tinggi tina 23 Perguruan Tinggi Sa-Indonesia nu dibere kapercayaan jadi penyelenggara PPG-SM-3T dumasar Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran & Kemahasiswaan  No.007/B1/SK/2016 ngeunaan Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.Uninus meunang kapercayaan jadi penyelenggara PPG didasarkeun geus nyumponan sababaraha syarat saperti akreditasi,kataatan azas dina penyenggaraann perguruan tinggi  luyu jeung peraturan perundangan nu aya ,komitmen LPTK,kualitas sarana jeung prasarana,ayana asrama,mibanda program peningkatan  jeung pengenbangan aktivitas  instruksional mibanda fungsi efektif turta mibanda program jeung jaringan kemitraan jeung sekolah-sekolah mitra terakreditasi pikeun ngalaksanakeun ProgramPengalaman Lapangan (PPL).

Agus ngebrehkeun  sacara ringkes proses penyelenggaraan PPG-SM-3T Uninus dilakukeunna dimimitian ti Orientasi peserta PPG-SM-3T dilaksanakeun tanggal 17 nepi ka20 Maret 2016. Peserta diwanohkeun  kana system pembelajaran dina pendidikan profesi,bela Negara,motivasi & kedisiplinan,etika profesi,seluk beluk kahirupan berasrama mibanda kultur Uninus.

Satuluyna salila sasemester (semester1) peserta PPG miluan Workshop ngamekarkeun perangkat pembelajaran nu ngadidik atawa subject-specificpedagogy (SSP).Perangkat pembelajaran nu geus hasil  dimekarkeun nyaeta nalisis silabus,analisis jeung ngamekarkkeun RPP,bahan ajar,LKPD,media pembelajaran sarta evaluasi. Dina semester ieu oge dilakukeun  pressentase jeung peer teaching.Nyusun proposal PTK oge ngarupakeun salah sahiji produk semester 1. Sedengkeun saenggusna peserta PPG mibanda turta nguasa  perangkat pembeljaaran di semester 2 peserta dilatih ngamekarkeun kompetensi praktis dina bentuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Agus netelakeun peserta PPPG-SM-3T Uninus nu geus meunang  Yudicium oge mibanda kompetensi tambahan penunjang  lian ti mibanda sertifikat,kawenangan jadi Pembina Pramuka di sekolah tempat ngabdi engke,kulantaran geus mibandas sertifikat Pendidikan Dasar Kepramukaan nyakitu deui jadi Duta Bandung jeung budayana.Para peserta geus cukup  mikanyaho Musium Geologi,Musium Pos,Gedung Sate jeung tujuan wisata sejenna di  sabudeureun kota Bandung.sarta para peserta  mibanda pengetahuan jeung kaparigelan  Hypno-Teaching,Penulian Karya Ilmiah (KTI),penggunaan media pembelajaran,jurnalistik,Salah sahiji produk kretaifna nyaeta lukisan kartun jeung medalkeun buku ngeunan guru kreatif..“ Nyakitu deui para peserta PPG –SM-3T Uninus geus jadi insan toleran  dina kabinekaan,kultur jeung karukunan keyakinan  beragama (Katolik,Protestan,Islam ) hirup babarengan sauyunan. Dina dirina aya empati turta  tekad pikeun ngabantu kaum lemah”.ceuk Agus Mulyanto (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *