Dr.Endang Saputra M.Pd : Implementasi Pembinaan Guru Mismatch Tacan Maksimal

Pikeun  nedunan kabutuhan jeung kakurangan guru,utamana guru mata pelajaran umum di Madrasah Aliyah masih loba Madrasah Aliyah nu narima guru henteu dumasar  kualifikasina, tapi dumasar ngan kana loyalitas jeung sumanget dedikasina pikeun bisa mertahankeun kalangsunganna hirup madrasah. “ Keur nyumponan kakurangan guru di madrasah akhirna ngrekrut guru nu ngajar henteu luyu jeung kualifikasina, balukarna di madrasah loba guru Mismatch nyaeta hartina guru nu ngajar henteu luyu jeung latar belakang pendidikanna  atawa kualifikasina”.Ceuk Dr.Endang  M.Pd sapertidiberitakeun Koran Giwangkara  waktu mertahankeun disertasina “ Manajemen Pembinaan Guru Mismatch Sertifikasi Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Cirebon “ dina ujian sidang terbuka  pikeun ngaraih gelar Dr. Widang Manajemen Pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS)  Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung sawatara waktu kaliwat,hasilna ditandeskeun lulus meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,44 Sangat Memuaskan.  

Numutkeun Endang dumasar data ti Kementrian Agama Kabupaten Cirebon jumlah kabehna guru madrasah di Kabupaten Cirebon nyaeta 958 guru,tina sajumlah eta diantarana aya 374 guru Mismatch.  Tina data ieu,sacara umum geuningan masih loba guru Madrasah Aliyah nu ngajar henteu luyu jeung kualifikasina,padahal  dina Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Ngeunaan Standar Nasional Pendidikan,Pasal 28 nguningakeun yen guru kudu mibanda kualifikasi minimal turta mibanda sababaraha kompetensi. Kukituna guru madrasah Aliyah nu ngajar henteu luyu jeung latar belakang pendidikanna disertifikasi luyu jeung Ketetapan Kemendikbud  taun 2013 sarta ngabutuhkeun pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi ti pihak berwenang.

Tapi dumasar hasil panalungtikan disimpulkeun yen memang aya tujuan pembinaan guru mismatch keur ngaronjtakeun profesionalisme guru,tapi implementasi pembinaan internal guru mismatch tacan maksimal program Penilaian Kinerja Guru (PKG)dilakukeun  supervisi  akademik atawa kunjungan kelas  ngan sakali dina sasemester,kagiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran  (MGMP ) henteu dilaksanakeun  satiap bulan  jeung PKB dilaksanakeun luyu jeung kuota ti Balai Diklat jeung  Kementerian Agama ngakibatkeun kurang efektina pembinaan guru mismatch sarta ngaronjatkeunnana  kompetensi guru teu kaudag.

“ Ku ayana akibat ieu  perlu ayana tarekah sarta revitalisasi pembinan internal guru mismatch,diantarana  ku cara ngaoptimalkeun   sarta nguatan kagiatan kolektif guru saperti MGMP dina raraga ngamaksimalkeun  deui pembinaan guru Mismatch  di Madrasah Aliyah “.Ceuk Endang kalahiran Cirebon 7 Juni 1963 alumni S1 IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon sarta S2 Universitas Pakuan Bogor.nu dina ieu kasempetan sidang ujian terbuka  harita diluuhan garwana  Hj.Cucu Suwarsih,S.A.p.

Kagiatan Endang Saputra  kiwari  nyangking kalungguhan  salaku Pengawas Sekolah Madya Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Kemenag kabupaten Cirebon jeung pernah dibere kapercayaan salaku Tim Penilai Angka Kredit Pengawas & salaku TOT assessor SMA/MA Provinsi JawaBarat..Samemehna Endang  kungsi salaku guru di sababaraha  M.Ts,SMPN, SMAN, MA di kabupaten Cirebon turta   geus meunang pangajen  diantarana wae  pernah ngaraihh penghargaan Pengawas M.Ts Teladan Ka 1 sa-Provinsi Jawa Barat taun 2009(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *