Dr.Dian Sukmara M.Pd Guru Teladan Kab Sumedang Meunang Gelar Doktor Ti Uninus

Dr.Dian Sukmara M.Pd salaku guru teladan kabupaten Sumedang sarta 4 besar guru berprestasi di Jabar tahun 2000 harita salaku guru di SMAN I Cimalaka  nu kiwari nyangking kalungguhan salaku pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan  kabupaten Sumedang  sarta  Pembatu Ketua I (Bidang Akademik) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas  April Sumedang  dina tanggal  23 Mei 2012 lumangsung di rohangam sidang Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Jl.Soekarno-Hatta  No.530 Bandung. Dinyatakeun lulus ku tim  ujian  nu dipromotoran Prof.Dr.Nana Syaodih Sukmadinta,Ko Promotor Prof.Dr.H.E.Mulyasa,M.Pd, anggota promotor Dr.Yosal Iriantara,MM.Pd  sarta diluuhan Direktur Program Pasca Sarjana Uninus  Prof.DrAchmad Sanusi,SH,MPA meunang gelar Doktor dina widang ilmu pendidikan program studi manajemen pendidikan .Promovendus dina sidang ujianna mertahankeun desertasi hasil panalungtikanna ngeunaan  “ Manajemen Mutu Program Pendidikan Pada Rintisan SSN/SKM Jenjang SMA Di Kab Sumedang “.nu subyek kagiatan penelitianna dilakukeun di 3 sakola Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN)/Sekolah Kategori Mandiri (SKM) di kabupaten Sumedang nyaeta di SMAN Situraja,SMAN 3 Sumedang jeung di SMAN Jatinangor.

Dumasar  hasil kasimpulan panalungtikanna promovendus ngebrehkeun yen geuningan kanyataann satuan  pendidikan teh can bisa ngamekarkeun manajemen mutu program pendidikan sacara efektif boh dina penyusunan  kurikulum,pengembangan sistem penilaian sata pelaksanaan pembelajaran masih sifatna teksbook henteu aya improvisasi  ngamekarkeun materi boh dilakukeun ku guru nyakitu deui siswa ngabalukarkeun kurikulum pembelajaran sarta penileyan leuwih nuju kana apalan tibatan pemahaman oge can ngagambarkeun kompleksitas kamajuan berfikir, Ku kaayaan ieu teh  antukna hasil pembelajaran henteu nunjukeun parobahan kana  sikap perilaku siswa kulataran proses pembelajaranna henteu ngamekarkeun potensi siswa sacara utuh,terpadu jeung menyeluruh (holistic) sarta orientasi pembelajaran leuwih condong mengajari  tibatan membelajarkan  siswa.

 “Jadi  pembellajaranna sifatna ngan  transfer pengetahuan guru ka siswa oge pembelajaran di sakola leuwih disiapkeun ngan saukur pikeun bekel  mangsa pikahareupeun wungkul  lain keur ngaronjatkeun kompetensi nu dibutuhkeun siswa  ayeuna sarta ngarahkeun ka siwa ngan saukur sangkan nyaho hiji hal ,tapi hadena mah apanan bisa ngalakukeun hiji hal”.ceuk Dian Sukmana netelakeun ka Koran Giwangkara  nu inyana kalahiran Sumedang 7 April 1968 alumni S1 jeung S2 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) nu kiwari oge jadi dosen di STAI,STKIP  jeung STIK Sebelas April Sumedang, sarta pernah aktif  di MUI kab Sumedang salaku Sekretaris Bidang Pengkajian IPTEK jeung Sempalan Ajaran Islam,anggota Litbang KWARCAB Pramuka kab.Sumedang jeung di taun 2010 diangkat salaku Tim Assesor Akreditasi SMA Tingkat Jawa Barat.jeung  di taun 1996 pernah jadi Juara II Lomba Karya Tulis ngeunaan  Lingkungan Hidup Tingkar Jabar sarta di taun 2002 kaasup finalis lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional.  

Numutkeun Dian Sukmara sakuduna mah kreativitas guru dina ngaorganisir program pendidikan bisa ngarojong ningkatkeun mutu pembelajara ku ngaliwatan ngamekarkeun sumber belalajar sarta pangalaman siswa nguasa kompetensi hasil belajar,sakaligus ngaaplikasikeun ilmu pengetahuan nu ditarima di sakola dina kahirupan sapope (Contectual). Sedengkeun produktivitas siswa dina ngamekarkeun  kamampuan berpikir kritis,analitis,kreatif,reflektif jeung transformasional bisa kabentuk ku pelaksanaan program pendidikan nu orientasina kana potensi siswa sacara utuh  sarta partisipasi siswa dina pembelalajaran. 

 Kukituna perlu ayana tarekah ngaronjatkeun kemandirian turta kreativitas guru ngarupakeun hiji kagiatan nu penting  dilakukeun sacara tuluy tuluyyan pikeun ningkatkeun produktivitas jeung efisiensi program pendidikan. Oge  satuan pendidkan sangkan sagancangna ngamekarkeun sistem manajemen mutu  nu orientasina kana pertanggungjawaban penyelenggaran pendidikan sacara obyektif,terbuka jeung berkelanjutan tapi tetep ngeumbing kana kabijaksanaan pendidikan nu geus ditetepkeun boh dina perumusan kurikulum pengelolaan pembelajaran nyakitu deui sistem penilaian.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *