Guru Kudu Bisa Numuwuhkeun Sumanget Nasionalisme

Satiap guru kudu bisa ngagedurkeun turta numuwuhkeun sumanget nasionalisme ka anak didikna,pikeun ngajarkeun micinta ka bangsa jeung nagarana sorangan. Memang    pentingn pisan  micinta lemah cai atawa tanah air teh  malahan agama Islam nyebutkeun yen micinta tanah air teh nyaeta ngarupakeun sabagian tina  iman. “Anak  didik  kudu ngarasa reueus ka tanah air sorangan tempat dilahirkeun saterusna  mekar  nuluykeun kahirupan pikeun  ngudag cita-citana nu diharepkeun.Samemeh Indonesia  merdeka para pemuda geus boga sumanget nasionalisme ngikrakeun sumpah pemuda nu eusina tilu sumpah/janji, nu janji ieu teh  masih relevan nepi ka kiwari perlu  dimumule  ditumuwuh  mekarkeun pikeun ngarojong tumuwuhna nasionalisme,sok komo ku ayana kasapukan opat pilar kabangsaan nyaeta UUD 1945,Pancasila,Bhineka  Tunggal Ika jeung NKRI nu perlu diterapkeun dina kahirupan sapopoe.