Seminar Pendidikan Karakter

Karakter kudu jadi pondasi jeung roh utama pendidikan ,kulantaran pendidikan karakter geus dikudukeun pikeun hiji bangsa,sabab hiji bangsa nu gede turta maju perlu mibanda karakter kuat.Tapi karakter nu kuat moal aya hartina saupama henteu dibarengan akhlak mulia nu jadi fondasi jeung roh utama tina koor kailmuan dina pendidikan sangkan mampu nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung nagara.Kitu ceuk Dr.Tedi Priatna,M.Ag salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana seminar nyokot tema “ Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Multidisipliner “ diayakeun FTK UIN SGD Bandung gawe bareng jeung Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan (FITK) UIN Yogyakarta sawatara waktu anyar kaliwat lumangsung di aula FTK UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Numutkeun Tedi Priatna kabiasaan jadi pijakan dina ngalaksanakeun proses Pendidikan karakter. ” Ngajarkeun cara shalat atawa ngaji ka barudak dina waktu dua bulan atawa tilu bulan bisa dilakukeun, tapi pikeun ngabiasakeun barundak shalat tepat waktu henteu sa gampang malikeun dampal leungeun . tapi ngabutuhkeu kabiasaan. Nyakitu deui dina proses pendidikan karakter nyitak anak didik nu cerdas, berbudi pekerti diperlukeun keteladanan ti guru dina ngamalkeunn akhlak mulia. “ Kukituna., akhlak mulia jadi pondasi dinan ngawangun karakter bangsa..Suksesna jelema atawa anak didik henteu ditangtukeun ku kacerdasan wungkul tapi kudu ditenjo tina akhlak, budi pekerti sarta kapribadianna .sabab akhlak jadi penting pikeun ngawangun karakter bangsa jeung nagara “.ceuk Tedi Priatna.Sedengkeun Wakil Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Istiningsih, M.Pd netelakeun seminar gawe bareng ieu dina raraga nguatan pendidikan karakter salaku pondasi pikeun ngawangun peradaban bangsa. .Dina ngajalankeun Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) kudu mibanda lima nilai karakter utama jadi prioritas ngawengku religius, nasionalis, integritas, mandiri jeung gotong royong (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *