Dra.Hj.Een Herdiani,S.Sen : Mairan Paneka Jaman,Kreator Seni Kudu Ngamangfaatkeun Globalisasi

Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)  Bandung Dr.Hj.Een Herdiani S.Sen netelakeun  kiwari caahna  globalisasi  beuki rongkah asup mangaruhan  budaya Indonesia. Hal ieu mangaruhan  oge  kana  kahirupan seni pertunjukan Tumali  jeung seni pertunjukan  tangtuna karya-karya  nu dilahirkeun kudu  mibanda wawasan zaman  global. Hal ieu  kulantaran geus jadi bagian kahirupan para kreator seni nu tangtuna mibanda  kahayang  pikeun maju . “ Masarakat seni memang perlu ngindung ka waktu  ngabapa ka zaman ,tapi kudu tetep waspada bisa milih ngayak pangaruh ti luar naha luyu  jeung nilai budaya urang atawa henteu “ .pokna dina acara  Seminar Seni Pendidikan Seni 1 :  “ Seni Dalam Persfektif Global “ diayakeun Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Pendidikan Bahasa & Seni (FBPS) Universitas Pendidikan Indonedesia (UPI) Bandung  sababaraha waktu katukang (22/3/2014)  di Ruang Seminar Lantai 4 Gedung FPBS UPI  Jl.Dr.Setiabudhi  No.229 Bandung  diiluan 195 peserta  nu dina ieu kaempetan  oge  ngadugikeun  pembicara Bupati Purwakarta  H.Dedi Mulyadi,SH  sarta Guru Besar Pendidikan Seni Tari FPBS UPI Prof.Dr.H.Tati Narawati,M.Hum. Numutkeun  Een kesenian salah sahiji sub sitem tina kebudayaan ngarupakeun  alat pemersatu (unifikator) atawa alat diplomasi dina kahirupan masarakat kiwari kahirupan kasenianna nyanghareupan tantangan..Salah sahiji tantangam di zaman globalisasi kiwari kanyataanan  seni muncul  ku kapentingan pasar.,Seniman henteu deui ngamunculkeun karya-karya dumasar ide murni nu datang ti dirina,tapi sering pisan idena muncul kulantaran diluyukeun jeung selera nu pesen.“ Ku nolih   kanyataan ieu kahirupan jeung mekarna seni pertunjukan  kiwari  karya-karya seniman para  kreatorna geus  ngamangfaatkeun pangaruh globalisasi dina karya-karya Kakinianna. Kamajuan teknologi dimangfaatkeun ku seniman pikeun moles pertunjukan dibantu ku teknologi nu canggih.”.ceuk Een saperti diberitakeun Koran Giwangkara.

Een Netelakeun jenis kesenian kiwari teu aya  wates pamisahna.Kolaborasi antar seni etnik  jeung kasenian-kasenian  nu beda  latar belakang  budayana  loba katinggali   di pangung –panggung pertunjukan.Contona we pertunjukan karawitan. para kreatorna   ngaadumaniskeun musik  etnik Sunda jeung musik Barat. ngamunculkeun gaya baru dina pertunjukkanna. Nyakitu deui kelompok Samba Sunda,Krakatau,Seratur Persen,Idea Production jeung sajaba ti eta. Garapan –garapan sejenna saperti seni rupa kolaborasi jeung tarian,puisi,nyanyian,Karinding Attach. Sedengkeun karya-karya tari tradisi  oge kolaborasi  jeung gerak tarian lokal diadumaniskeun  gaya barat,wayang keroncong,wayang Ajen,Sisingaan. Pon kitu deui  pertunjukan  penyanyi-penyanyi nu go Internasional saperti Agnes Monica ngaadumaniskeun gaya lokal jeug global. Nitenan hal ieu tetela pisan  yen seni pertunjukan teh geus mibanda paradigma global,kulantaran para seniman karyana geus ngagunakeun persepektif global. “ Ngan hanjakal aya kaprihatinan,,pertunjukan geus dijieun mibanda wawasan global ,naha seni-seni tradisina bakal terus hirup.Kanyataanna sok sanajan kiwari geus jarang kasenian tradisi katembong di panggung-panggung pertunjukkan tapi di sababaraha tempat  masih konsisten ngagelarkeun seni tradisi di panggung pertunjukan khususna  di perguruan tinggi seni atawa nu aya unsur seni” pokna..(Suherman.S)..   

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *