Dr.Dadan,S,Pd,M.Pd :Ngokolakeun BOS Henteu LeupasTina Peran Kepala Sakola

Sacara umum manajemen implementasi kawijakan  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sakola Berstandar Nasional (SSN) dina ngaronjatkeun mutu pendidikan di kabupaten Cianjur geus lumangsung kalawan lancar kulantaran  hasilna bisa hade dina ngokolakeun BOS tangtuna henteu leupas tina peran Kepala Sakola. “ Pihak Kepala Sakola geus nyusun RKAS (Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah) tuluy ngaimplementasikeun BOS sarta  meunang rojongan kasapukan jeung kaputusan sacara babarengan jeung Tim Manajemen BOS Sakola, Dewan Guru jeung Komite Sakola turta mertanggung jawabkeun ngagunakeunnana  dana BOS luyu jeung Undang-Undang “.Ceuk Dr.Dadan,S.Pd ,M.Pd salaku Kepala SMP Negeri 2 Bojong Picung kabupaten Cianjur saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina kasimpulan  disertasi judulna “Manajemen Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pada Sekolah Berstandar Nasional (SSN) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Kabupaten Cianjur( Studi Kualitatif di tigaSMP Negeri Cianjur nyaeta di SMPN 3 Cianjur, SMPN 1 Sukaresmi, SMPN 1 Campaka)” waktu ujian sidang pikeun ngaraih gelar Doktor (Dr) widang ilmu pendidikan program studi manajemen pendidikan Sekolah Pascasarjana  ( PPs) Universitas Islam Nusantara (Uninus) lumangsung Rebo 9 Agustus 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung dihareupeun Promotor,Ko Promotor,Anggota Promotor turta diluuhan Direktur Sekolah Pascasarjana Uninus Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,M.PA  nu hasilna ditandeskeun lulus meunang peunteun ujian sidang 3,50 sarta Indek Prestasi Kumulatif 3,46 Yudicium sangat memuaskan.. Simkuring mimiti asup ka Program Doktor(S3) jurusan manajemen pendidikan  PPs Uninus taun 2011    Syukur Alhamdulliah akhirna ari dikeureyeuh mah rengse oge “.ceuk Dadan kalahiran Cianjur 13 April 1962 anak ka 2 ti 5 saudara  ti pasangan U.Syarifudin jeung R.Sadiyah sarta di taun  1996 kawin jeung Yeti Ruhiyati,S.Pd,M.Pd boga anak tilu Irsyad Nurfauzi,Irfan Nurfakjhruajab jeung Irwan Naufal Nurhadian.

Numutkeun Dadan sedengkeun sacara husus kepala sakola geus mibanda kebijakan tur taprogramna jelas dina ngokolakeun BOS  luyu jeung visi, misi sarta tujuan sakolaka unggel dina Rencana Kerja Sekolah (RKS) nu pelaksanaan operasinalna nyoko kana Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia no 101 taun 2013 ngeunaan petunjuk teknis penggunaan & pertangggu jawaban keuangan dana BOS. Jadidana BOS nu ditarima kusakola geus digunakeun pikeun ngabiayaan komponen kagiatan nu kaunggel dina RKAS  nyeta target utama na lianti ngaoptimal keun kagiatan-kagiatan operasional sakola sarta ningkatkeun kuantitas jeung kualitas fasilitas dilingkungan sakola tur tangaronjatkeun partisipasi masarakat kana lembaga jeung nyumponan standar pelayanan minimal atawa standar nasional pendidikan nyoko kana peraturan geus ditetepkeunku Kemendiknas luyu jeung taun ajaran. Ku ayana dana BOS di sakola kabupaten Cianjur kacida dirasakeun positif, mangfaatna gedepisan boh pikeunsiswa. orang tua siswa, guru nyakitu deui pikeun sakola jadi mampu nedunan standar pembiayaan  nu nyumponan syarat kucara dikokolakeun sacara efisien, trasparan. Program BOS oge kacida ngabantu pikeun kagiatan operasional sakola dina jumlah cukup gede,khususna ngaringankeun waragad sumbangan pikeun siswa miskin. Kukituna program ieu geus ngarobah struktur pendanaan sakola sacara signifikan. Disagedengeun eta oge gedena dana nu ditarima kacida ngabantu ngaringankeun orang tua jeung instansi pendidikan dina ngawaraga dana sakola.

Di bagian sejen disertasina Dadan lian tinetelakeun permasalahan nyaeta dipanggihan masih aya kurang lancarna akiba telat kiriman BOS tipusat kasakola ngakibatkeun kagiatan opersional sakola radakaganggu. oge ngarekomenasikeun kapemerintah sangkan kebijakan dana BOS dina ngagunakeun aturan pengunanna tong kakusa panjang bisa dipertangung jawabkeun kulantaran kebijakan tipusat kadang-kadang beda jeung kondisi sabenerna di sakola.Pon kitu deui diharepkeun pemerintah bisa mere sosialisasi pelatihan manajemen kasakabeh peserta pelaksana program  ngeneuaan komponen dina Sistem Informasi Manajemen (SIM)  ngawengku komponen manusa human resource, Hardwareresource, SofwareResource, data resource jeung data resource  “ Ari rekomendasi pikeun masarakat ayana BOS sim kuring ngingetan tong mandang salah sahiji alternatve bisa ngaringankeun sabagian gede kawajiban iuran nu dibebankeun kasiswa salila ieu saperti duit ekstrakurikuler, duitMuatanlokal, duitbuku, duit SPP jeung partisipasi kagiatan nepika dana investasi non akademik. Tapi kudu dipahami sacara bener ayana dana BOS kudu dipandang saupama luyu jeung prakna dinangagunakeunnana “ Ceuk Dadan nu kungsi meunang pangajen salaku guru teladan II kelompok SLTP/MT.s/SLTPPB tingkat Propinsi Jawa Barat taun 1999 sarta Kepala SMP Berprestasi II tingkat kabupaten Cianjur taun 2013 oge neunang Satyalancana Karya Satya XX Taun ti Presiden Republik Indnesia taun 2015 jeung narima pangajen salaku Tim juri pemilihan Guru Berprestasi tingkat kabupaten Cianjur taun 2007 nepi ka taun 2010.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *