Ceuk Dr.Edy Rachmiadi,MM : Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Perlu Diomean Sangkan Luyu Jeung Pedoman

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat Drs.Edy Rachmiadi M.M  netelakeun  Program stimulus pikeun ngaronjatkeun ajen  (mutu) pendidikan  nyaeta ku cara ngamekarkeun  profesionalisme guru ngarupakeun bagian tina  program  Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Program ieu di  Provinsi  Jawa Barat dipercayakeun  ka Lembaga Penjaminan  Mutu Pendidikan (LPMP) sakaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian pikeun ngaimplementasikeun  regulasi  turta ngarevitatalisasi ka guru-guru  mibanda  gede pisan  ku ayana kelompokjeung MKG(  Musyawarah Kerja Guru) di 26 kabupaten/ kota  di Jabar. Eta hal diungkabkeun dina disertasina judulna   “Implementasi Program Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG)Di Provinsi Jawa Barat”. Panalungtikan dumasar sasaran implementasi  program di wilayah Priangan Timur ngawengku kab. Garut,kab.Tasikmalaya,kota Tasikmalaya,Kab.Ciamis jeung kota Banjar dina  sidang terbuka promosi  doktor widang manajemen pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan. Promotoran Prof.Dr.HAchmad Sanusi M.PA,Ko Promotor Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd,Anggota Promotor Dr.H.Nanang Hanafiah,M.M.Pd lumangsung  di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandumg,Rebo (8/4/2015)  hassilna  ditandeskeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,48 Yudicium Sangat Memuaskan.Kukituna boga hak make gelar Dr ngalengkepan ngaranna  jadi Dr.Edy Rachmiadi M.M.Numutkeun Edy saperti diberitakeun Koran Giwangkara Program revitalisasi diimplementasikeun  ku wadah ngamekarkeun kaprofesionalan guru nyaeta   Kelompok Kerja Guru(KKG) sarta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) diharepkeun ngajadikeun pembelajaran  ku ngaliwatan ieu teh ayana pamadegan,bahasan materi pedagokik ,materi model-model pembelajaran jeung pembelajaran inovatif,saintifik,tematik  sarta best practice pembelajaran papada guru.Tina hasil program revitalisasi ieu  diharepkeun ngaronjatna pembelajaran nu signifkan  satiap taunna salaku  akibat  tina ngaronjatna kreatifitas jeung inovasi guru.Satiap guru ngahasilkeun produk-produk pembelajaran diantarana RPP,silabus pembelajara,karya tulis  ngaweku karya tulis mangrupa kajian kritis,studi kasus,jurnal pembelajaran nyakitu deui karya tulis mangrupa hasil penelitian jeung sajaba ti eta.

Produk guru ieu diarahkeun pikeun nyumponan profesional guru sakumaha disyaratkeun ku Undang-Undang  No.14 Tahun 2005 ngeunaan  Guru & Dosen   & Permenegpan No.16 Taun 2009 ngeunaan Jabatan Fungsional Guru & Angka Kredit. Dumasar hasil panalungtikannana   Edy ngebrehkeun sacara akademik  ku ayana program KKG ieu  salaku  pusat ngamekarkeun profesionalisme  ngajadikeun  pengetahuan jeung kompetensi para guru  ngaronjat.Guru bisa terus diajar ngasah kamampuhanna sangkan ngahasilkeun karya-karya hade turta inovatif dina ngawangun sistem  pembelajaran  di sakola. Nyakitu  deui Kepala Sakola ngarasa kabantu ku  model-model pembelajaran pendukung nu produktif.aktif,efektif,pikaresepeun  pikeun anak didik.  “ Sedengkeun hasil  sejenna,katembong hubungan emosi jeung paeadagogik diantara para guru  dilingkunganna jadi  leuwih  wanoh. Hal ieu  mere luang pikeun para guru bisa silih tukeur pamadegan turta solusi mecahkeun masalah nu katimu  dina pembelajaran waktu nyanghareupan anak didik di kelas”.pokna.

Dina ieu kasempeta Edy ngarekomendasikeun yen   Program Pemerintah nu geus dilaksanakeun ieu perlu diomean turta dievaluasi kulantaran aya kateusaluyuan pelaksanaan program jeung pedomanna.. Lengkah Strategis pikeun  revitalisasi program KKG nyaeta ku cara memperketat pengawasan pelaksanaan program KKG sangkan luyu jeung pedoman nu geus ditetepkeun sangkan nedunan dalapan standar nasional pendidikan.Anapon  tarekah pikeun ngalakukeun ngarevitalisasi  penyelenggaraan KKG lian ti ku  cara penyusunan panduan penyelenggaraan KKG ngawengku  buku standar pengembangan KKG jeung buku standar operasional KKG. “ Diharepkeun ku ayana pelaksanaan KKG ieu,kagiatan-kagiatan kelompok kerja guru  jeung musyawarah kerja mata pelajaran bisa leuwih terarah turta bisa dijadikeun wadah pikeun ngamekarkeun profesionalisme guru sacara mandiri tur mayeng”.ceuk  Edy kalahiran Bandung 21 April 1959,alumni SD Negeri Tikukur Bandung,SMP Swasta Pembangunan Bandung,SMA Negeri 1 Bandung,S1 STIA LAN Bandung,S2 Unwim Bandung  sarta meunang pangajem   Satya Lencana  20 taun jeung  Satya Lencana 30 taun ti Presiden RI sarta pangajen Diklatpim IV predikat panghadena  kiwira nyepeng kalungguhan salaku Koorditor Sistem Informasi Manajemen.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *