Wisuda ka 64 UIN SGD Bandung Ngistrenan 745 Lulusan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si  poe Saptu 28 Mei 2016 di Gedong  Anwar Musaddad  Mingpin Sidang  Senat Terbuka Wisuda  ka 64 Taun Akademik 2015-2016 Ngistrenan  745 lulusan   ti  Program Strata 1 (S1),Strata 2(S2) jeung Strata 3 (S3) ngawengku 22 lulusan  ti Fakultas Ushuluddin,195 Fakultas Tarbiyah & Keguruan,81 Fakultas Syariah & Hukum,79 FakultasDakwah & Komunkasi,151Fakultas Adab & Humaniora,22 Fakultas Psikologi,118 Fakultas Sains & Teknologi,37 FakultasIlmu Sosial & Politik,37 Program Magister  jeung 11 lulusan Prugram Doktor.Tina sajumlah  ieu kapeto aya  26 lulusan ti Program S1 meunang Yudicium Cumlaude Indek Prestasi