Dr.Dudung Mulyadi ,ST,MM : Guru Ngajar Ngagunakeun Metode Variasi Mangaruhan Kana Prestasi Belajar Siswa Ngaronjat

Hasil henteuna proses pembelajaran gumantung kana sababaraha hal,salah sahijina  nyaeta model pembelajaran nu luyu turta  sangkan kataji  dipikaresep   peserta didik turta ngagali potensi peserta didik dina mempelajari materi rek ditepikeun..Guru mibanda peran penting dina ngokolakeun proses pembelajaran sabab guru salaku pendidik digawe paling hareup kukituna guru ngarupakeun konci hasil henteuna  peserta didik oge guru nangtukeun angka Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). “ Budaya mengajar nu luyu pikeun ngaronjatkeun mutu pendidikan nyaeta model pembelajaran ngagunakeun metode jeung teknik belajar bervariasi pikeun ngaronjatkeun aspek kognitif,afektif ,psikomotorik  siswa  dirojong ku hiji kakuatan bisa ngaoptimalkeun kinerja guru saperti believing skill,operasinal skill jeung management and leader skill”.Ceuk Dr.Dudung Mulyadi,ST,MM pendiri Yayasan Bakti Nusa Bangsa Indonesia jeung SMK,SMP IBG ( Informatika Bina Generasi Bogor )