Dr.Yuyun Yuniarsih S.Pd M.Pd : Ngalarapkeun Pendidikan Karakter Di Sakola Perlu Strategi Hade Ti Kepala Sekolah

Dr.Yuyun Yuniarsih

Kepala Sekolah SMK Bandung Barat 2 Cihampelas  nu oge salaku dosen tetap Universitas Sangga Buana YPKP Bandung Dr.Yuyun Yuniarsih.S.Pd,M.Pd netelakeun  faktor nu ngarojong ngalarapkeun pendidikan karakter di sakola nyaeta  strategi nu hade ti Kepala  Sekolah jeung komite sarta paguyuban  kelas orang tua siswa.  “ Kepala Sekolah kudu tuluy-tuluyyan  mere motivasi  ka warga sakola sangkan henteu eureun pikeun  terus mere pendidikan utamana mah ngabebenah karakter siswa “.pokna waktu  nepikeun disertasi  judulna “ Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah  (Studi Kualitatif pada SMK IT NU Saguling & SMK 45 Lembang Kabupaten Bandung Barat)  dina ujian terbuka  pikeun ngaraih gelar Doktor (S3)  Ilmu Pendidikan  Konsentrasi Manajemen Pendidikan  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun tim  Penguji Promotor  Prof.Dr.H.Iim Wasliman, M.Pd, M.Si, Ko Promotor Prof.Dr,H.E.Mulyasa,M.Pd  Anggota Promotor Dr.Hj.Ika Kartika AF,M.Pd ,Penguji Dalam Prof.Dr.H.Sutaryat Trismansyah,MA, Penguji Dalam 

Dr.Winarno,S.Pd,M.Pd : Perencanaan Program Supervisi Akademik Berdampak Terhadap Kinerja Guru

Implementasi supervisi akademik terhadap guru oleh kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara umum akan  berjalan efektif. Sedangkan dari segi perencanan program supervisi  sangat baik melibatkan guru,wakil,kepala sekolah dan perencanaan supervisi akademik disusun dengan baik oleh tim supervisi akademik sekolah,melibatkan guru,wakil kepala sekolah. Program supervisi disusun berdasarkan hasil analisis supervisi tahun lalu dan analisis kebutuhan..“ Sementara  itu Program supervisi  memuat pengertian,tujuan,ruang lingkup,sasaran,teknik,instrument dan jadwal supervisi Program supervisi  akademik disosialisasikan kepada seluruh guru,menghadirkan pengawas Pembina melalui rapat dinas “. Ujar   Dr.Winarno,S.Pd,M.Pd selaku guru atau tenaga pengajar di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 8 Balikpapan Kalimantan Timur  mengajar

Dr.YetiWidyawati,S.Pd,M.M.Pd : Pembelajaran Bahasa Inggris Ngagunakeun Edmodo Mawa Pangaruh Kana Hasil Belajar

Kamampuan peserta didik dina bahasa utamana Bahasa Inggris masih jauh tina nu diharepkeun, kata ngentina beubeunangan peunteuna para peserta didi kmasih  rata-rata boh dina proses pembelajaran nyakitu deui hasil belajarna. Nilik  kana  kalemahan siswa dina pelajaran bahasa Inggeris kukituna guruna kudu paham  kana manajemen pembelajaran bari ngupayakeun ngarangsang keaktifan siswa ku ngaberdayakeun  media jeung sumber belajar ngaliwatan model pembelajaran, diantarana manajemen pembelajaran bahasa Inggris mibanda Teknologi