Henteu Ngajadikeun Siswa Kreatif, Proses Pendidikan Agama Islam Masih Pasif Sarta Kajebak Dina Ranah Dogmatis

Proses pendidikan Agama Islam (PAI) kiwari kaayaannana masih kajebak dina ranah kognitif  dogmatis sarta orientasina ngan kana ilmu fikih  ( fikih oriented) wungkul  nyaeta sering  fikih dianggap salaku agama.Kukituna  proses pendidikan agama islam lumangsung masih pasif,siswa jeung siswina ngan saukur ngadengekeun jeung narima  ti guru bari jeung henteu meunang lolongkrang kreatifitas..“ Hal ieu   ngarupakeun tantangan dina ngalaksanakeun  kurikulum 2013 nu museur kana dimensi pedagogic  modern dina pembelajaran nyaeta ngagunakeun pendekatan ilmiah  (scientific approach) dina pembelajaran ngawengku mengamati,menanya,menalar,mencoba ,ngabentuk jejaring pikeun sakabeh mata pelajaram”.  ceuk Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si nu oge salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN SGD Bandung waktu nepikeun makalahna “