Ellysma Azis,SE, MM Meunang Gelar Doktor

Salah saurang pengawas Bank Syariah sa-Jabar di kantor Bank Indonesia (BI) Bandung  nu pernah ngadosenan di sababaraha Perguruan Tinggi diantarana  Polyteknik ITB Ellysma Azis,SE,MM  poe Kemis  26 September 2013  meunang gelar Doktor  widang Hukum Islam Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN SGD Bandung mertahankeun disertasina “ Politik Hukum Islam(Fiqh Siyasah) Tentang Sukuk Dan Implementasinya Di Indonesia: Studi Undang-Undang tentang Obligasi dan Surat Berharga Syariah Negara serta Hubungannya