Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd : Supervisi Akademik Perlu Rutin Dilaksanakeun Di Madrasah

Pengawas Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang nu oge salaku anggota  Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M ) Provinsi Jawa Barat  Dr.H.Cecep Sundulusi,M.Pd  netelakeun dina ngalaksanakeun  kagiatan supervisi akademik pikeun ngaronjatkeun kinerja guru  pengawas madrasah ngajalankeun tugasna ngawengku tilu hal nyaeta pembinaan,pemantauan jeung penileyan. “ Pembinaan dilakukeun ngamekarkeun kualitas sekola jeung kinerja kepala sekolah,guru sarta sakabeh staf madrasah,pemantauan dilakukeun pikeun monitoring pelaksanaan program sekolah sarta ngamekarkeunnnana sarta mariksa dalapan Standar Nasional  Pendidikan (SNP) sarta penileyan atawa evaluasi dilakukeun