Dr.Hj.Nani Muharomah,M.Pd : Mutu Pendidikan SMK Berbasis Pesantren Bisa Dijadikeun Model & Rujukan

Manajemen peningkatan mutu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di lingkungan pondok pesantren ku ngaliwatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sacara unum geus karealisasikeun, katembong ku geus dilarapkeunnana tata kelola dilaksanakeun sacara mandiri ti mimiti perencanaan, pengorganisasian, implementasi jeung pengawasan nu tetep ngeumbing kana regulasi jeung kawijaksanaan pemerintah nu tujuanna ngajadikeun lulusan SMK mibanda wirausaha, calakan parigel, siap digawe, kompetitif turta mibanda jati diri bangsa sarta mampu ngamekarkeun kaunggulan lokal turta bisa saingan  di pasar global. Sok sanajan dina implementasina manajemen mutu terpadu masih ayana kakurangan perlu diomean .  “Nu ngabedakeun SMK umumna jeung di SMK berbasis pesantren nyaeta  ayana program unggulan kepesantrenan salaku kearifan lokal pikeun ngabentuk lulusan SMK beriman, bertaqwa jeung berakhlakul karimah “ ceuk Dr,Hj.Nani Muharomah,M.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara  salaku Pengelola SD Islam (MI) Ad Dimyati jeung SMK Terpadu Ad  Dimyati Pondok Pesantren Sirnamiskin