Dies Natalis Ka 50 & Wisuda STBA Yapari Aba Bandung

Kagiatan acara dies natalis ka 50 & wisuda  lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA)  Yapari Aba Bandung  lumangsung  dina sidang terbuka senat poe Salasa 29 Oktober  2013 dipimpin Ketua STBA Yapari Aba Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum di Gedong Bikasoga Jl.Suryalaya Indah 1-3 Buah Batu  Bandung. ngistrenan  121  lulusan masing-masing  ti  jurusan Bahasa Ingris,Jepang Perancis jenjang S1 angkatan ka 52, 53 jeung jenjang D3  angkatan  54, 55 taun akademik 2012-2013.Tina sajumlah lulusan diantarana 16 wisudawan meunang pangajen yudicium cumlaude.

Mahasiswa UIN SGD Bandung Kudu Nguasai Opat Kamampuhan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum nembrakeun UIN Bandung geus ngamekarkeun saniskara fakultas umum bari jeung henteu ninggalkeun fakultas-fakultas agama. Hal ieu dimaksukeun sangkan  UIN ka hareup masing-masing ahli dina widangna tapi mibanda bekel kaagamaan nu weweg..Eta hal ditembrakkeun Deddy  dina biantarana wisuda ka 58 taun akademik 2012-2013  lumangsung poe minggu 22 September 2013 nu kaliwat  di auditorium UIN SGD  Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung  ngawisuda 1.178 lulusan ngawengku ti  program Sarjana (S1) Fakultas Ushuludin,Syariah & Hukum,Dakwah & Komunikasi,Adab & Humaniora,Psikologi,Sains & Teknologi,Ilmu Sosial & Politik  sarta ti  program Magister (S2),program Doktor (S3) jeung program (D3) Diploma. Tina sajumlah nu diwisuda aya 37 wisudawan kapeto meunang Yudicium  Indek Prestasi Kumulatif  (IPK)  pangcongcolangna.

Dr.Shobri ,S.Kom,MM : Lain Sawates Teoritikal wungkul

Dosen  Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin  Banten  sarta di  Universitas Terbuka  (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)  Serang  jeung Universitas Banten Jaya Dr.Shobri,S.Kom,MM netelakeun  aya    kontribusi positif nu signifikan antara  kapamingpinan paguron luhur jeung ajen (mutu) lulusan. Kukituna pimpinan kudu mibanda kasadaran jeung kahayang  pikeun ngaronjatkeun neuleuman leuwih anteb  turta kamampuahanna dina ngajalankeun kapamimpinannana  lain ngan  sawates teoritikal wungkul.  

Ellysma Azis,SE, MM Meunang Gelar Doktor

Salah saurang pengawas Bank Syariah sa-Jabar di kantor Bank Indonesia (BI) Bandung  nu pernah ngadosenan di sababaraha Perguruan Tinggi diantarana  Polyteknik ITB Ellysma Azis,SE,MM  poe Kemis  26 September 2013  meunang gelar Doktor  widang Hukum Islam Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN SGD Bandung mertahankeun disertasina “ Politik Hukum Islam(Fiqh Siyasah) Tentang Sukuk Dan Implementasinya Di Indonesia: Studi Undang-Undang tentang Obligasi dan Surat Berharga Syariah Negara serta Hubungannya